Textbehandling och presentationsgrafik, 1 sp

Undervisningens mål

 Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– producera ett textdokument och dela det med andra
– producera en presentation med hjälp av ett program för presentationsgrafik och dela den med andra.

Innehål

Under kursen lär man sig grunderna i textbehandling och presentationsgrafik och den är ämnad för dem som i sitt arbete, i sina hobbyer eller studier behöver textbehandling och presentationsgrafik. Under kursen lär man sig att strukturera ett textdokument i en klart läsbar form och att skapa en presentation som innehåller text och bilder, samt att spara dem så att de är tillgängliga för andra.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan infoga och redigera text i ett textdokument (t. ex Microsoft Word eller Google Docs) och klistra in bilder i dokumentet.
  • Den studerande kan strukturera sin text med exempelvis rubriker, listor, sidbrytning, försättsblad eller sidnumrering.
  • Den studerande kan spara dokumentet i en ändamålsenlig form på en lämplig plats och kan hitta dokumentet på ifrågavarande plats.
  • Den studerande kan infoga och redigera text i ett program för presentationsgrafik (t. ex Microsoft PowerPoint eller Google Slides) samt klistra in bilder i presentationen.
  • Den studerande kan redigera presentationens struktur, byta ordning på bilder och använda olika designer.
  • Den studerande kan hålla sin presentation för andra.
  • Den studerande kan spara och säkerhetskopiera textdokumentet och presentationen samt skapa delbara PDF-dokument av dem.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 2. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.