Hållbar mobilitet, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– identifiera för hen själv lämpliga hållbara sätt att resa och förflytta sig
– förstå principerna bakom kostnaderna för privatbilism
– känna till miljökonsekvenser för de vanligaste sätten att resa och förflytta sig
– vara förtrogen med principen Den som förorenar skall betala.

Innehål

Under kursen bekantar man sig med hållbara sätt att resa och förflytta sig från en plats till en annan. Vi utreder miljöpåverkan gällande det egna sättet att resa och på basis av det identifierar vi hållbarare sätt som är lämpliga för en själv att använda. Vidare granskas under kursen utlandsresors andel av utsläpp. Efter kursen är den studerande medveten om den hållbara mobilitetens betydelse för miljön.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan namnge olika ur miljösynpunkt hållbara sätt att resa och förflytta sig.
  • Den studerande kan förklara miljöbelastningen för olika sätt att resa.
  • Den studerande kan identifiera för hen själv lämpligaste val som svarar mot egna resandebehov.
  • Den studerande kan ge exempel på grunder för beskattning av privatbilism.
  • Den studerande kan ge exempel på miljöpåverkan förorsakad av flyg-, fartygs-, och tågtrafik.
  • Den studerande kan förklara vad principen Den som förorenar skall betala innebär.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.