Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Finlands Folkhögskolförening är företrädare och en gemensam röst för de folkhögskolor som verkar i Finland. Med sin verksamhet främjar föreningen bildningsmässig jämställdhet och livslångt lärande. Föreningen stöder folkhögskolrörelsens bildningsuppgift, som är uppbyggd av mångfald och olika tankesätt, samt förstärker enhetligheten i folkhögskolrörelsen. Folkhögskolföreningen är också en sektorövergripande aktör inom utbildningspolitik och en aktiv påverkare i samhällsdebatten. Föreningens medlemmar utgörs av upprätthållarna till de 74 folkhögskolor som är verksamma i Finland.  

Det konstituerande mötet för Finlands Folkhögskolförening hölls år 1905 i Länsi-Uudenmaan kansanopisto i Vichtis. Folkhögskolfolket träffades dock första gången redan under sommaren år 1896.

Läs mer om Folkhögskolföreningens historia

Påverkan

Påverkan utgörs av föreningens organisationspolitiska påverkningsarbete, inom vilket föreningens målsättning främjas genom direkt politisk kontakt samt via medlems- och samarbetsorganisationer. Dessutom deltar man i offentlig diskussion och i samhällsdebatten. Föreningen förverkligar sina aktiviteter på ett mångsidigt sätt enligt sin målsättning för påverkningsarbetet.

Läs mer om påverkningsarbet

Folkhögskolföreningens tjänster

Till föreningens tjänster hör förutom påverkningsverksamhet även utvecklings-, informations-och kommunikations-, samt övriga medlemstjänster. Genom utvecklingsverksamhet stöder man förkovran av det gemensamma kunnandet på folkhögskolorna och tar hand om utvecklande av personalens kunnande inom strategiskt viktiga verksamhetsområden, såsom nya bildningsuppgifter, bildningspedagogiskt kunnande, ledarskap vid folkhögskolor, digitalkompetens, handledande lärarskap och hållbar utveckling.

Läs mer om utvecklingsarbete

Folkhögskolföreningens informations-och kommunikationstjänster har som uppgift att främja kännedom om folkhögskolor och öka folkhögskolornas landsomfattande synlighet. Föreningen informerar folkhögskolorna och deras personal om vad som är aktuellt inom utbildningspolitik och i folkhögskolfrågor.

Förstärkande av gemenskap i folkhögskolorna

Folkhögskolföreningen betonar folkhögskolornas betydelse som en helhet baserad på mångfald, tvärvetenskaplighet och nordisk tradition. Föreningen aktiverar folkhögskolornas personal till att delta i föreningens verksamhet. Folkhögskolpedagogik behandlas som ett övergripande tema inom föreningens projekt och evenemang.

Läs mer om kommande evenemang som finns på vår finska webbplats.