Vi påverkar

Folkhögskolföreningen tillvaratar sina medlemmars, dvs. folkhögskolornas intressen och verkar som en gemensam röst för folkhögskolorna. Vi agerar i samhälleligt beslutsfattande och utbildningspolitik. Vi samarbetar på bred front med såväl medlems- och samarbetsförbund som med myndigheter.  Ytterligare kompletteras detta av vårt deltagande i offentliga och samhälleliga diskussioner, uppdaterad datainsamling samt genom att vi stöder kunnande i medlemsläroanstalterna.

Föreningens arbete för påverkan baserar sig på interaktion mellan medlemmarna. I arbetsgrupper bestående av representanter för folkhögskolorna behandlas aktuella innehållshelheter och förbereds nya verksamhetsmodeller.

Folkhögskolföreningens styrelse har i sin strategi dragit upp följande riktlinjer för målsättningen med föreningens påverkningsarbete:

 • Folkhögskolornas ställning och uppgifter i det finska utbildningssystemet är tydliga och erkända.  
 • Folkhögskolorna kan, i sin egenskap av sektorövergripande läroanstalter, erbjuda ett brett spektrum av                                         
 • bildningstjänster.
 • Folkhögskolorna bildar ett landsomfattande servicenätverk.
 • Folkhögskolornas finansiering är förutsägbar och behandlar upprätthållare likvärdigt.
 • Folkhögskolornas finansiering är definierad i relation till utbildningsuppgifterna.
 • Folkhögskolorna har resurser att förverkliga sin roll som internatskola.
 • Folkhögskolorna förnyar aktivt sina utbildningar enligt bildningsbehov och fri uppgiftsansökan samt går
 • aktivt med i samhälleliga utbildningsuppgifter.  
 • Folkhögskolestuderande har likvärdiga möjligheter till utkomst under studietiden.
 • Folkhögskolorna är föregångare inom hållbar utveckling.