Främjande av cirkulär ekonomi, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– förstå begreppen cirkulär ekonomi och prioritetsordning
– förstå varför återvinning av material lönar sig
– känna till hushållets vanligaste avfallsfraktioner
– veta var de olika avfallsfraktionerna kan deponeras
– söka uppgifter om avfallsrådgivningstjänster
– söka information om återvinningsmöjligheter och reparationstjänster
– särskilja engångsprodukter från hållbarare alternativ.

Innehål

Under kursen bekantar man sig med cirkulär ekonomi och prioriteringsordning samt blir förtrogen med hushållets avfallsfraktioner och hur de sorteras. Man bekantar sig med avfallsrådgivningstjänster och söker information om återvinningsmöjligheter inom sitt bostadsområde. Efter kursen kan den studerande bättre uppmärksamma den cirkulära ekonomins betydelse och nyanvändning av material när hen gör sina val.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan förklara begreppet cirkulär ekonomi.
  • Den studerande kan ge exempel på hantering på de olika nivåerna enligt prioritetsordning.
  • Den studerande kan räkna upp fördelar för miljön och för hen själv som uppkommer genom återvinning.
  • Den studerande kan namnge avfallsfraktioner som uppstår i hushållet.
  • Den studerande kan ge exempel på var de i hemmet sorterade avfallet kan deponeras.
  • Den studerande kan berätta vilken typ av information man kan få från avfallsrådgivningen.
  • Den studerande kan namnge återvinnings- och reparationstjänster.
  • Den studerande kan ge exempel på engångsprodukter och på hållbara och reparationståliga produkter.


I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.