Jag är en medveten interaktör, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– gestalta sina färdigheter i självledarskap och självkännedom som en del av interaktion
– förstår delfaktorer i anslutning till interaktion
– tar i beaktande faktorer som försämrar kvaliteten på interaktionssituationer
– förstärker faktorer som främjar interaktionssituationer
– känner till sina styrkor som samverkare
– förstår betydelsen av verbal och nonverbal interaktion i sina egna handlinga.

Innehål

Under kursen går man igenom olika delfaktorer som ingår i samverkan och interaktion och hur viktigt det är att vara medveten om dessa olika faktorer. Man begrundar under kursens gång sina egna interaktionsfärdigheter och styrkor samt utvecklingsområden. Under kursen förstärks studerandenas interaktionsfärdigheter.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande tar i beaktande delfaktorer i anslutning till interaktionssituationen, såsom känslor, temperament och olika tolkningar av situationen.
  • Den studerande kan gestalta sina egna styrkor och utvecklingsområden gällande interaktionssituationer.
  • Den studerande kan analysera vilka kommunikativa faktorer som interaktion innehåller.
  • Den studerande kan ta i beaktande betydelsen av sin egen nonverbala kommunikation i interaktionssituationen.
  • Den studerande kan bedöma sina egna handlingar.
  • Den studerande kan delta aktivt i diskussionen.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.