Ekonomisk färdighet, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– veta, på en månatlig nivå, vad de egna inkomsterna och utgifterna består av
– veta vilka utgifter som är obligatoriska och regelbundna
– veta hur man gör upp en budget
– bekanta sig med olika former av sparande
– identifiera sätt att minska sin egen konsumtion
– identifiera risker med skuldsättning
– identifiera ekonomiska fördelar med hållbar konsumtion.

Innehål

Under kursen lär sig den studerande att hantera sin egen ekonomi på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, t. ex genom att kartlägga sina egna inkomster och utgifter, göra upp en budget och reflektera över förnuftig användning av pengar. Vi funderar på risker med skuldsättning och möjligheter att undgå onödig skuldsättning. Efter kursen kan den studerande bättre ta principerna för hållbar utveckling i beaktande i sina inköpsbeslut.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan uppskatta sina totala månatliga inkomster.
  • Den studerande kan namnge obligatoriska utgifter.
  • Den studerande kan lista regelbundet återkommande utgifter.
  • Den studerande kan under handledning göra upp en budgetplan för det egna hushållet.
  • Den studerande kan bedöma storleken på den summa hen kan lägga undan och spara varje månad.
  • Den studerande ger exempel på nödvändig, oundviklig och onödig konsumtion.
  • Den studerande ger exempel på olika kredittyper.
  • Den studerande kan med exempel berätta om reella kostnader för krediter.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.