Planetär kost, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känna grunderna för planetär kost
– identifiera vegetabiliska råvaror
– veta var man finner recept för vegetarisk matlagning
– förstå betydelsen av att minimera matsvinn
– planera matinköp enligt behov
– förvara mat på ett korrekt sätt.

Innehål

Under kursen blir man bekant med grunderna för planetär kost. Man lär sig en mångsidig och måttlig användning av råvaror vid matlagning. Den studerande observerar den egna matkonsumtionen och mängden matsvinn. Efter kursen kan den studerande planera sina matinköp på ett sätt som är hållbart med tanke på eget välmående och ekonomi samt miljön.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan ge exempel på den planetära kostens nytta för miljön.
  • Den studerande kan ge exempel på matvaror med hjälp av vilka hen kan laga en måltid som följer planetär kost.
  • Den studerande kan namnge olika vegetabiliska proteinkällor.
  • Den studerande kan välja tre för hen lämpliga vegetariska matrecept.
  • Den studerande kan bedöma åtgången av matvaror.
  • Den studerande kan göra en inköpslista.
  • Den studerande kan tolka förpackningsmärkningar och förvaringsinstruktioner.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.