Den aktiva aktörer, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känna till begreppet medborgardeltagande och medborgarpåverkan
– känna till olika former av påverkan och deras betydelse
– veta vad mänskliga rättigheter är
– vara medveten om sin betydelse som en del av helheten
– uppmuntras att aktivt delta i diskussionen.

Innehål

Inom utbildningen bekantar man sig med olika former av medborgardeltagande. Man granskar betydelsen av egna val både inom närsamhället och ur ett globalt perspektiv.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan med egna ord berätta vad medborgardeltagande innebär.
  • Den studerande kan ge exempel på olika former av medborgardeltagande.
  • Den studerande kan berätta vad man menar med mänskliga rättigheter.
  • Den studerande kan namnge betydelsen av egna val.
  • Den studerande kan namnge nyttan av hållbara val med tanke på en hållbar framtid.
  • Den studerande kan lyssna på andras åsikter och uttrycka sina egna åsikter.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.