Kostnader för studierna

Studier och boende på folkhögskolans internat är huvudsakligen avgiftsfritt för studeranden som avlägger grundläggande studier för vuxna, tionde klassen, Folkhögskoleåret och HUX-utbildningen (för läropliktiga), gymnasiet eller yrkesutbildning. Studier på folkhögskollinjer är avgiftsbelagda. Folkhögskollinjer kan sträcka sig över ett läsår eller vara kortare, såsom en termin långa eller över 8 veckor långa. Även öppna universitetsstudier och högskolestudier, enskilda gymnasiekurser, kortkurser samt vissa yrkesutbildningar är avgiftsbelagda. Oftast inkluderar studieavgiften, förutom undervisningen, även mat, eventuellt boende på folkhögskolans internat samt vid behov andra tjänster, såsom materialanskaffning.

Finansiering av studierna

Som studerande vid en folkhögskola kan du för din studietid från FPA ansöka om stöd för studier på andra stadiet. Studiestödet minskar inte studiestödsmånader som beviljas för ev. senare högskolestudier. Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och studielån med statsgaranti.

När du som studerande på folkhögskollinje bor på internat, är du berättigad till bostadstillägg som är 88,87 € per månad.

Om du har tillräckligt lång arbetshistoria och du är verksam som löntagare eller företagare i arbetslivet, kan du få rätten att ansöka om vuxenstudiestöd. Studier vid folkhögskola som inte leder till en examen kan stödas med vuxenstudiestöd om utbildningen leder till ökat yrkesmässigt kunnande och ökad kompetens. Gällande yrkesinriktad tilläggsutbildning eller kompletterande yrkesutbildning bör man till ansökan riktad till sysselsättningsfonden bifoga en utredning över studierna. Under studietiden bör man ha studieledighet. Stödet utbetalas till ett belopp som motsvarar inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mer om utbildning som stöds som vuxenstudier

Arbetssökande som fyllt 25 år har möjlighet att lyfta arbetslöshetsdagpenning för tiden för folkhögskolstudierna då studierna sker på heltid som huvudsyssla. För att bli beviljad arbetslöshetsförmåner bör du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster och ha din jobbsökning i kraft. Arbets- och näringstjänster besluter om villkoren för beviljande av stöd uppfylls. Man bör ansöka om stöd innan studierna inleds.

Studiesedlar

Utbildningsstyrelsen beviljar folkhögskolorna studiesedelbidrag med hjälp av vilket man kan stöda studier på folkhögskollinje exempelvis genom att sänka studieavgiften. Dina studier kan stödas med studiesedlar om du är:

  • en ung person som gått ut grundskolan och inte fått någon studieplats
  • invandrare
  • arbetslös
  • en person med låg grundutbildning eller lider av inlärningssvårigheter

Rikta dina frågor om studiesedlar direkt till folkhögskolan.