Jag leder mig själv, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– leda och planera sin verksamhet i sin egen arbets- och verksamhetsmiljö
– realistiskt bedöma tidsåtgång och eget kunnande
– göra upp en plan för att utföra en uppgift och kan förverkliga planen också i ombytliga situationer
– utvärdera och bedöma sitt arbete och utveckla det vid behov.

Innehål

Under kursen bekantar vi oss med hur man planerar kommande uppgifter och sätter i gång att arbeta, hur man upprätthåller arbetet och slutför det. Detta övas genom arbete med olika uppgifter. Under kursen övar man sig på att planera och göra upp tidtabeller samt ställa upp delmål. Under kursens gång lär vi oss att känna igen faktorer som kan förhindra eller bromsa upp det egna arbetet. Vi bekantar oss också med metoder som hjälper oss att komma i gång med arbetet samt att slutföra det.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan idka självbedömning och ta del av reflektiva samtal.
  • Den studerande kan ställa upp mål och spjälka upp målen till mindre delmål.
  • Den studerande känner till olika arbetssätt för att nå målen.
  • Den studerande kan välja arbetssätt som passar hen och motivera sina val.
  • Den studerande kan beskriva hurdana faktorer som kan inverka på förverkligandet i skiftande situationer.
  • Den studerande kan reflektera över eget arbete och göra en uppföljande plan för att vidareutveckla sitt arbete.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.