Vi utvecklar

Folkhögskolföreningens utvecklingsverksamhet baserar sig på centrala teman i intressebevakningen, uppföljning och förutseende gällande förändringar i verksamhetsmiljön samt på att kartlägga behov av kunnande.

Med hjälp av utvecklingstjänsterna stöder föreningen de enskilda folkhögskolorna och centrala intressenter i att gestalta folkhögskolornas utbildningsuppgifter och kundgrupper, stöder folkhögskolornas personal i utvecklingen av kunnande inom strategiskt viktiga delområden samt stöder skapande och ibruktagande av nya verksamhetsmodeller i folkhögskolorna.

Vi ordnar årligen flera evenemang som fungerar som utbildnings- och aktualitetsdagar för folkhögskolornas personal. Kommande tillfällen annonseras ut under rubriken Evenemang.
Kansanopistoyhdistyksen tapahtumat

Föreningen koordinerar projektverksamhet vars mål är att förstärka yrkeskunnighet bland personer som arbetar inom läroanstalter för fritt bildningsarbete. Teman för projekten är aktuella utbildningspolitiska frågor. Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet har oftast verkat som finansiärer för projekten. Genom projektverksamheten kan Folkhögskolföreningen erbjuda mångsidig och avgiftsfri fortbildning.

Folkhögskolföreningens styrelse kan tillsätta arbetsgrupper vars målsättning är att mångsidigt utnyttja folkhögskolornas kunnande i aktuella frågor som berör påverkan och utveckling, samt i frågor som berör utvecklande av föreningens verksamhet.

Folkhögskolföreningens arbetsgrupper