Jag är en ansvarsfull medlem i arbetsgemenskapen, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känna igen arbetets och arbetsgemenskapens betydelse för eget välmående
– känner igen och förstår praxis gällande arbetslivet som styrs av lagstiftning, avtal och aktörer
– känner igen hur hen genom egna handlingar kan bidra till en trygg atmosfär
– kan gestalta olika faser som leder till en trygg övergång till arbetsliv
– verkar i enlighet med de centrala spelreglerna gällande arbetslivet
– känner igen smidighetsfaktorer (resurser och styrkor) i sitt eget agerande och deras betydelse för arbetshälsan
– kan för egen del agera aktivt i arbetsgemenskapen.

Innehål

Under kursen bekantar vi oss med grundprinciperna för att verka i arbetslivet och i en arbetsgemenskap. Den centrala lagstiftningen och avtalen som reglerar arbete behandlas. Under kursen lägger man upp centrala spelregler som gäller ens eget arbete och arbetsliv samt gör en reflektionsuppgift om egna resurser och styrkor.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande deltar aktivt i diskussioner och arbete.
  • Den studerande kan specificera centrala verksamhetsprinciper för arbete och arbetsgemenskaper samt hur man främjar dessa.
  • Den studerande kan gestalta betydelsen av vad hen gör som en del av arbetsgemenskapens uppgifter.
  • Den studerande kan verka i enlighet med gemensamma spelregler och på så sätt främja samarbete.
  • Den studerande kan specificera sina egna resurser och styrkor

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.