Jag är en respektfull gruppmedlem ,1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– lyssna och följa gruppens diskussion
– kommentera sakligt med beaktande av de andra i den gemensamma diskussionen
– kan berätta om och motivera sitt eget synsätt
– kan ta ansvar för uppgifter som en del av gruppen
– kan ombesörja att det egna arbetet fortskrider
– kan be om och dra nytta av respons
– kan ge andra respons på ett respektfullt sätt
– kan erkänna betydelsen av interaktion för sitt eget och andras välmående.

Innehål

Under kursen blir man bekant med delområden i anslutning till respektfull interaktion och bemötande. Under kursens gång övar man sig på att tala på ett sätt som är respektfullt och tar andra i beaktande samt funderar man tillsammans på betydelsen av interaktion för eget och andras välmående. Man stödjer individernas beredskap för att ansvarsfullt medverka i gemenskaper och i att både ge och ta emot respons. Under kursen gör man olika övningar med hjälp av vilka man förstärker de studerandes interaktionsfärdigheter.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan aktivt delta i diskussion och gemensam verksamhet.
  • Den studerande kan lyssna och kommentera på ett meningsfullt och konstruktivt sätt.
  • Den studerande kan framföra och motivera sin egen åsikt.
  • Den studerande kan uttrycka egna tankar och känslor genom att använda jag-budskap.
  • Den studerande kan beskriva hur en respektfull dialog ser ut.
  • Den studerande kan ta emot och ge andra respons.
  • Den studerande kan förklara sambandet mellan interaktion och välmående.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.