Den medvetna konsumenten, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känna till hållbara sätt att göra anskaffningar för eget behov
– identifiera en ansvarsfull produkt
– bedöma sin egna konsumtion ur ett etiskt och ekologiskt perspektiv
– förstå sambandet mellan konsumtion och användningen av jordens naturresurser.

Innehål

Under kursen reder vi ut hur och varför vi konsumerar. Man strävar till att öka förståelsen för konsekvenserna av konsumtionens hela livscykel, lär sig mer om alternativa sätt för anskaffning av varor och om reparations- och renoveringstjänster. Under kursen blir man förtrogen med etiska frågor gällande konsumtion och med hur den egna konsumtionsidentiteten byggs upp. Efter kursen kan den studerande göra mer ansvarsfulla val och bygga upp sin konsumtionsidentitet i en hållbarare riktning.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan ge exempel på sina nödvändiga behov.
  • Den studerande kan namnge olika alternativa anskaffningsmetoder (ny, begagnad, reparation av befintlig).
  • Den studerande kan identifiera certifikat för ansvarsfull konsumtion.
  • Den studerande kan namnge oetiska perspektiv förknippade med konsumtion.
  • Den studerande kan namnge råvaror som använts i en produkt.
  • Den studerande kan namnge en produkt eller en komponent av den och redogöra för produktionsländer, produktionssätt och fraktrutter.
  • Den studerande kan berätta om miljökonsekvenser för användning av produkten och för avveckling av användning.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.