Informationssäkerhet och upphovsrätt, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– agera tryggt på nätet och bedöma tillförlitlighet hos aktörer och på information samt kan skydda sin integritet
– agerar i nätmiljöer enligt nätetikett, dvs. håller sig till lagen och iakttar goda seder
– kan agera i enlighet med lagen om upphovsrätt då hen använder material från internet och andra källo.

Innehål

Under kursen bekantar sig den studerande med grunderna i informationssäkerhet och med att på ett tryggt sätt uträtta ärenden på nätet. Under kursen lär man sig använda text och multimedia i enlighet med lagen om upphovsrätts.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan använda dator och mobila enheter på ett informationssäkert sätt.
  • Den studerande förstår och kan med egna ord förklara de vanligaste termerna i anslutning till informationssäkerhet.
  • Den studerande kan logga in på tjänster som kräver identifiering och kan avgöra tillförlitlighet på begäran om identifiering.
  • Den studerande kan på ett tryggt sätt säkerhetskopiera lösenord enligt metod som hen själv valt.
  • Den studerande kan använda text författad av någon annan eller bilder gjorda av någon annan eller använda annan multimedia utan att bryta mot upphovsrätten.
  • Den studerande kan anteckna källhänvisningar på ett korrekt sätt för material som hen använt.
  • Den studerande kan använda material under licensen Creative Commons.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 2. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.