Jag förstärker mitt välbefinnande, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– beskriva faktorer som upprätthåller eget välmående
– gestalta betydelsen av levnadsvanor och återhämtning för verksamhetsförmågan
– namnge åtgärder som främjar eget fysiskt, psykiskt och socialt välmående
– leta upp information om stöd för upprätthållande av välmående och trygghet.

Innehål

Under kursen bekantar vi oss med välmående och välbefinnande ur ett helhetsperspektiv, betraktande såväl det fysiska, det psykiska och det sociala. Resurser och krav i den egna, aktuella livssituationen kartläggs, liksom också förhållandet mellan ansträngningar och återhämtning. Gällande levnadsvanor som upprätthåller välmående, koncentrerar vi oss under kursen på sömn, näring, motion och upprätthållande av sociala relationer samt på hur man ställer meningsfulla mål i sitt liv. Under kursen provar vi på olika metoder som stödjer återhämtning för både kropp och sinne samt övar oss på medveten närvaro. Under kursen utreds också var man kan söka hjälp och stöd för främjande av välmående och trygghet

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan förklara hur hälsosamma levnadsvanor ser ut.
  • Den studerande kan beskriva återhämtningens betydelse för den egna verksamhetsförmågan.
  • Den studerande kan specificera åtgärder som främjar eget fysiskt, psykiskt och socialt välmående.
  • Den studerande kan vid behov uppsöka stödtjänster för välmående och trygghet.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.