Jag främjar trygghet, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känner till praxis i anslutning till upprätthållande av trygghet
– känner igen belastningsfaktorer och hot som påverkar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i den egna verksamhetsmiljön
– känner till säkerhetsinstruktionernas betydelse
– känner till hur man med hjälp av växelverkan kan främja en trygg atmosfär.

Innehål

Under kursen bekantar vi oss med teman som rör välmående, belastningsfaktorer och en trygg atmosfär. Under kursen begrundar vi det fysiska, psykiska och sociala välmåendets olika dimensioner och hur olika belastande faktorer inverkar på välbefinnande. Vi diskuterar förhållandet mellan eget välbefinnande och välmående inom gemenskapen. Under kursen blir man också förtrogen med begreppet psykologisk trygghet och lär sig genom olika övningar hur man drar nytta av säkerhetsinstruktioner.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan idka självbedömning och ta del av reflektiva samtal.
  • Den studerande kan förklara vad belastningsfaktorer är.
  • Den studerande kan gestalta hot gällande fysiskt, psykiskt och socialt välmående i den egna verksamhetsmiljön.
  • Den studerande kan dra nytta av säkerhetsinstruktioner.
  • Den studerande kan genom växelverkan bidra till en trygg atmosfär.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.