Jag främjar mångfald i gruppen, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– känna igen nyttan av att det finns olika gemenskaper
– räkna upp sätt att förbättra tillgänglighet till gemenskapens verksamhet, till ökad jämlikhet och till en trygg och respektfull atmosfär för alla
– med sina egna handlingar skapa likabehandling
– med sina egna handlingar motverka diskriminering
– känna igen missförhållanden och ge respons om dessa på ett konstruktivt sätt.

Innehål

Under kursen funderar vi tillsammans på hur många olika typer av gemenskaper det finns och hur inbördes olika individer det ingår i dessa och hur man respekterar det som är annorlunda. Under kursen lär vi oss centrala begrepp gällande likabehandling och viktiga aspekter på främjande av likabehandling och icke-diskriminering. I undervisningsstoffet ingår olika grupparbeten och övningar med hjälp av vilka vi lär oss verksamhetsmodeller som främjar likabehandling och delaktighet.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan förklara vad som menas med olika typer av gemenskaper och vilken nytta man har av dessa.
  • Den studerande kan beskriva hur man kan öka tillgängligheten till gemenskapens verksamhet, öka jämlikhet och skapa en tryggare atmosfär.
  • Den studerande kan beskriva centrala principer för likabehandling.
  • Den studerande kan beskriva verksamhetssätt som främjar likabehandling.
  • Den studerande kan lyfta fram missförhållanden och ge respons om dem på ett konstruktivt sätt.
  • Den studerande kan aktivt delta i diskussionen.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.