Projekt

Folkhögskolföreningen både deltar i och koordinerar många projekt som berör utvecklande av folkhögskolverksamhet och fritt bildningsarbete. Via projektverksamhet stöder man yrkeskunnigheten hos folkhögskolornas personal och folkhögskolorna i frågor som berör utvecklande av den egna verksamheten.

Pågående projekt

Aikuisille osaamista – kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutusten kehittäminen

Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa kehittämishankkeessa uudistamme ja konseptoimme digi-, perustaito- ja työelämätaitokoulutuksia kansanopistojen koulutustarjontaan. Laadimme yhtenäisen koulutusmallin kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutuksen laadun varmistamiseksi ja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hanke on käynnissä 1.1.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Globisto – globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista

Suomen Kansanopistoyhdistys, Joutsenon Opisto ja Otavan Opisto toteuttavat yhteistyössä Globisto- globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista -hankkeen, joka herättää kansanopistoja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Hankkeessa kehitetään modulaarinen koulutuskokonaisuus, jossa siirretään Agenda 2030:n tavoitteita käytäntöön yhdessä globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa. Hanke on käynnissä 13.3.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa ulkoministeriö.

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 19.12.2022-30.4.2025 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. 

Kansanopistojohtajien koulutusohjelma

Kansanopistojohtajien koulutusohjelma (11 op) on syksystä 2023 kevääseen 2025 jatkuva henkilöstökoulutushanke, jonka toteuttavat yhteistyössä Suomen Kansanopistoyhdistys, Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutti ja Suomen ympäristöopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kansanopistojohtajien koulutusohjelmassa osallistujat voivat vahvistaa osaamistaan ja tietoperustaa kansanopistojohtamisen asiantuntemusalueissa sekä syventää johtamisosaamistaan vastaamaan tulevaisuuden kansanopistojohtamisen tarpeita. Koulutuksessa kehitämme kansanopistojohtajuutta yksilöllisen johtamisosaamisen, jaetun johtamisen kehittämisen ja koko oppilaitoksen toimintakulttuurin johtamisen tasoilla.

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta!

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -hankkeen henkilöstökoulutuksen (4 op) tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä. Osallistujia tuetaan saavuttamaan asiantuntijatasoinen tiedollinen ja taidollinen osaaminen osaamisperusteisten koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja osaamisen arvioinnissa. Tavoitteena on myös tukea oppilaitoksia muutoksessa.

Koulutushanketta koordinoi Tieke. Hankekumppaneina ovat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Lisätietoa hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.


Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhteystyökumppanina yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Projekt som har slutförts

Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina

Kansanopistoyhdistys toteutti vuosina 2022 ja 2023 koulutuskokonaisuuden ”Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina”, jossa vahvistettiin kansanopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista oppivelvollisten koulutuksen toteuttajina. Koulutuksella tuettiin kansanopistoja myös opistokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämisessä. Koulutus koostui kolmesta osiosta: Arjen taidot, elämänhallinta ja asuminen osana oppimista, 2 op; Kun huoli herää – tuen tarpeen tunnistaminen ja nuoren tukeminen, 2 op sekä Kohtaamisen ja hyvinvoinnin pedagogiikkaa, 5 op.

Toteutetun koulutuskokonaisuuden pohjalta työstettiin Peda.net-sivustolle materiaalia, jossa on soveltuvin osin samoja sisältöjä ja materiaaleja kuin toteutetuissa koulutuksissa. Sivustolta löydät muutakin materiaalia kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolle

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta (2020-2022)

Kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke ”Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta” oli osa ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämisohjelmaa Oikeus osata. Hankkeen tavoitteena oli hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke oli käynnissä 13.11.2020-31.12.2022 ja sitä rahoitti Opetushallitus.

Kansanopistoyhdistys oli hankkeen koordinaattori. Kansanopistoista hankkeessa olivat mukana Kalajoen Kristillinen Opisto, STEP-koulutus, Kiljavan opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto sekä Rovala-Opisto.

Hankkeessa työskenneltiin painopistealueilla 2.1-2.4:

  • 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
  • 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
  • 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
  • 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Hankkeen tulokset ja toimintamallit on koottu Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan kaikkien painopistealueiden osalta. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta.

Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi (2021-2022)

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia valmennettiin osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista.

Koulutushanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Hankekumppaneina olivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.

Kansanopistojen oppivelvollisten koulutuksen kehittäminen (2020-2022)

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa kansanopistoille riittävät valmiudet toteuttaa oppivelvollisille suunnattuja vapaan sivistystyön koulutuksia ja lisätä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutuksien tunnettuutta sekä edistää koulutuksiin hakeutumista.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen verkkosivusto Opistovuosi – kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus Peda.netissä.

Turvallinen opisto

Hanke on päättynyt. Koulutushankkeen tavoitteena oli oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana laadittiin opiston turvallisuuden kehittämissuunnitelma ja turvallisuuden hallintamalli.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Hanke oli käynnissä 2019-2021.

Turvallinen opisto

SOSPEVA – Socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete 
08/2018 – 12/2020

Ett projekt kring Socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete – med fokus på delaktighet och ett meningsfullt liv.

Projektet genomförades som ett samarbete mellan folkhögskolor och studiecentraler samt deras centralorganisationer. För att nyanländas väg till ett meningsfullt liv, med arbete och relevanta studier ska uppfyllas behöver vi inom fria bildningen använda oss av systematisk handledning, med goda verktyg och sakkunniga handledare.

Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen

Projektets resultat har sammanställts för Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa sivistystyössä -Pedanet-webbplats.

Validering inom fria bildningen

  • Några av studierna är på svenska.
  • Efter fortbildningen förstår deltagarna hur kompetensbaserat lärande definieras.
  • Hen inser på vilket sätt valideringen stöder kompetensmålsättningarna så att valideringen styr läroprocessen med stöd av de valda pedagogiska metoderna.
  • Skillnaden mellan kompetens och prestation har blivit klar.
  • Deltagarna får en grundförståelse för valideringens betydelse och potential i inlärningsprocessen samt elektronisk dokumentation av kunnandet.
  • Under fortbildningen bekantar deltagarna sig också med ePeruste, Koski-systemet och Studieinfo.fi­ tjänsten.

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.
Koordinator: TIEKE.
Partner: Finlands Folkhögskolförening, Medborgarinstitutens Förbund MiF ry, Sommaruniversiteten i Finland, Studiecentralen Sivis och Bildningsalliansen. Bildningsalliansen är svenskspråkig projektpartner.
Kommunikation partner: Fritt Bildningsarbete rf, Urheiluopistojen Yhdistys och Opintokeskukset ry.

Läs mera (TIEKEs sidor).

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke 2017-2019  

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien toiminnallista lukutaitokoulutusta kahden oppilaitosmuodon yhteistyönä. Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä järjestetty hanke, jossa Kansanopistoyhdistys toimi koordinaattorina. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivistustolta.

Lukutaitokoulutus kansanopistoissa Peda.net-sivustolla.

Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa 2017-2019.

Hankkeessa kehitettiin kansanopistojen henkilöstön valmiuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville oppijoille. Hankkeessa tarkasteltiin kansanopiston oppimisympäristön näkökulmasta uudenlaisten opintokokonaisuuksien rakentamista, uusia kohderyhmiä, henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä oppijoiden erityisen tuen tarpeita vapaan sivistystyön opintojen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa kansanopistojen käyttöön uudenlaisia malleja ja lisätä henkilöstön osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net -sivustolla

Oppimisen pulmat -julkaisu Peda.net-sivustolla