Statistik

Folkhögskolorna är läroanstalter inom fritt bildningsarbete och anordnar långvariga utbildningar som heltidsstudier, via vilka studerande avancerar mot olika fortsatta studier eller arbetslivet. Vid folkhögskolorna erbjuds förutom fritt bildningsarbete även grundläggande utbildning för vuxna, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och arbetskraftspolitisk utbildning. I Finland finns 75 folkhögskolor, av vilka 11 är svenskspråkiga. Det finns 82 finskspråkiga och 11 svenskspråkiga folkhögskolcampus.

Den största delen, dvs. 68 folkhögskolor är privatägda. Tre folkhögskolor upprätthålls av kommuner och fem folkhögskolor av samkommuner. Upprätthållare av de privata folkhögskolorna är till största delen stiftelser eller intresseföreningar.

Folkhögskolornas studerandeantal

Årligen studerar över 18 000 studerande på heltid på olika långvariga utbildningslinjer vid folkhögskolorna och ca 80 000 studerande på kortkurser.

Antal studeranden 2020

Antal studeranden 2020 i folkhögskolor. (74 folkhögskolor)

Antalet studeranden inom det fria bildningsarbetet 38 789
Antalet studeranden inom det fria bildningsarbetet som varat minst 8 veckor 11 181
Antal studeranden vid grundläggande utbildning 1838
Antal studeranden vid tionde klass 308
Antal studeranden vid yrkesutbildning 2821
Antal studeranden vid gymnasieutbildning 78

Den sektorövergripande folkhögskolan

Finlands alla 75 folkhögskolor anordnar utbildning inom fritt bildningsarbete. Utbildningarna inom fritt bildningsarbete sträcker sig oftast över ett läsår och förbereder för fortsatta studier. Efter en avlagd studielinje som sträckt sig över ett läsår får studeranden ett betyg och sex tilläggspoäng då hen ansöker till utbildningar på andra stadiet och därtill beredskap till fortsatta studier. Folkhögskolorna anordnar också en hel del kortare utbildningar och kortkurser inom fritt bildningsarbete.

Gymnasieutbildning anordnas i Finland av fem folkhögskolor: Itä-Hämeen opisto, Karkun evankelinen opisto, Otavan Opisto, Portaanpään kristillinen opisto och Raudaskylän Kristillinen Opisto. I folkhögskolgymnasierna följer man läroplanen för vuxengymnasier.

Det finns 30 folkhögskolor som anordnar yrkesutbildning. I folkhögskolorna ordnas både utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. De mest populära utbildningsområdena är pedagogisk verksamhet och handledning samt utbildning inom församlingsfältet.

Se vilka folkhögskolor som år 2021 anordnar yrkesutbildning

Grundläggande utbildning för vuxna anordnas vid 24 folkhögskolor. Grundläggande utbildning för vuxna omfattar ett inledande skede, inkluderande läskunnighetsskedet, och ett slutskede.

Se vilka folkhögskolor som år 2021 anordnar grundläggande utbildning för vuxna

Som påbyggnadsundervisning till den grundläggande utbildningen anordnas den tionde klassen vid 18 folkhögskolor. Då man avlagt tionde klassen är man berättigad till sex tilläggspoäng då man söker till en utbildning på andra stadiet.

Se vilka folkhögskolor som år 2021 anordnar påbyggnadsundervisning till den grundläggande utbildningen (tionde klass)

Särskild utbildningsuppgift

I sin ansökan om tillstånd kan folkhögskolan definiera en särskild utbildningsuppgift. Som särskild utbildningsuppgift kan räknas utbildning riktad till svårt handikappade, utbildning som syftar till aktivt medborgarskap och förbättring av arbetsvillkor eller i ansökan om tillstånd på särskild grund beviljad övrig särskild utbildningsuppgift. Den särskilda utbildningsuppgiften kan gälla hela folkhögskolan eller vara en del av skolans utbildningsuppgift.

Statlig finansiering

Statsandelar

Folkhögskolorna har år 2021 fått statsandelar till ett belopp av totalt
91 240 428 €.

Diagram över fördelning av statsandelar beviljade till folkhögskolor enligt utbildningsform.

Folkhögskolornas statsandelar 2021.
Folkhögskolornas statsandelar 2021:
Fri bildning 47 003 301 €
Grundläggande utbildning 18 684 561 €
Yrkesutbildning 23 610 958 €
Gymnasium 1 941 608 €