Statistik

Folkhögskolorna är läroanstalter inom fritt bildningsarbete och anordnar långvariga utbildningar som heltidsstudier, via vilka studerande avancerar mot olika fortsatta studier eller arbetslivet. Vid folkhögskolorna erbjuds förutom fritt bildningsarbete även grundläggande utbildning för vuxna, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och arbetskraftspolitisk utbildning. I Finland finns 74 folkhögskolor och 81 folkhögskolcampus, av vilka 11 är svenskspråkiga.

Den största delen, dvs. 66 folkhögskolor är privatägda. Tre folkhögskolor upprätthålls av kommuner och fem folkhögskolor av samkommuner. Upprätthållare av de privata folkhögskolorna är till största delen stiftelser eller intresseföreningar.

Folkhögskolornas studerandeantal

Årligen studerar över 19 000 studerande på heltid på olika långvariga utbildningslinjer vid folkhögskolorna och ca 80 000 studerande på kortkurser.

Antalet studerande, år 2022 (69 folkhögskolor)

Antalet studeranden inom det fria bildningsarbetet: 57681
Antalet studeranden inom det fria bildningsarbetet som varat minst 8 veckor: 12457
Antal studeranden vid grundläggande utbildning: 2056
Antal studerande vid utbildningen Folkhögskoleåret för läropliktiga: 997
Antal studeranden vie HUX-utbildning: 227
Antal studeranden vid yrkesutbildning: 3222
Antal studeranden vid gymnasieutbildning: 291

Den sektorövergripande folkhögskolan

Finlands alla 74 folkhögskolor anordnar utbildning inom fritt bildningsarbete. Utbildningarna inom fritt bildningsarbete sträcker sig oftast över ett läsår och förbereder för fortsatta studier. Efter en avlagd studielinje som sträckt sig över ett läsår får studeranden ett betyg och sex tilläggspoäng då hen ansöker till utbildningar på andra stadiet och därtill beredskap till fortsatta studier. Folkhögskolorna anordnar också en hel del kortare utbildningar och kortkurser inom fritt bildningsarbete.

Gymnasieutbildning anordnas i Finland av fem folkhögskolor: Itä-Hämeen opisto, Karkun evankelinen opisto, Otavan Opisto, Portaanpään kristillinen opisto och Raudaskylän Kristillinen Opisto. I folkhögskolgymnasierna följer man läroplanen för vuxengymnasier.

Det finns 31 folkhögskolor som anordnar yrkesutbildning. I folkhögskolorna ordnas både utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. De mest populära utbildningsområdena är pedagogisk verksamhet och handledning samt utbildning inom församlingsfältet.

Se vilka folkhögskolor som anordnar yrkesutbildning under 2024

Grundläggande utbildning för vuxna anordnas vid 29 folkhögskolor. Grundläggande utbildning för vuxna omfattar ett inledande skede, inkluderande läskunnighetsskedet, och ett slutskede.

Se vilka folkhögskolor som anordnar grundläggande utbildning för vuxna under 2022

Särskild utbildningsuppgift

I sin ansökan om tillstånd kan folkhögskolan definiera en särskild utbildningsuppgift. Som särskild utbildningsuppgift kan räknas utbildning riktad till svårt handikappade, utbildning som syftar till aktivt medborgarskap och förbättring av arbetsvillkor eller i ansökan om tillstånd på särskild grund beviljad övrig särskild utbildningsuppgift. Den särskilda utbildningsuppgiften kan gälla hela folkhögskolan eller vara en del av skolans utbildningsuppgift.

Statlig finansiering

Statsandelar

Folkhögskolorna har år 2024 fått statsandelar till ett belopp av totalt 100 773 795 €. Diagram över fördelning av statsandelar beviljade till folkhögskolor enligt utbildningsform.

Folkhögskolornas statsandelar 2024:
Fri bildning 57 821 303 €
Grundläggande utbildning 18 217 139 €
Yrkesutbildning 22 636 692 €
Gymnasium 2 098 661 €