Lagar och förordningar

På denna sida har man samlat det mest centrala gällande lagstiftning som reglerar folkhögskolornas verksamhet. Länkarna leder till uppdaterad lagstiftning på Finlex.

Lagstiftning om utbildning och om sysselsättning av utbildningsinstitutioner

Lag om fritt bildningsarbete

  • 1 § 2 mom: Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.
  • 2 § 3 mom: Folkhögskolor är internat för heltidsstudier, vilka tillhandahåller unga och vuxna personer möjligheter till frivilliga studier, förbättrar de studerandes studiefärdigheter och fostrar dem som individer och samhällsmedlemmar.

Förordning om fritt bildningsarbete

Lag om grundläggande utbildning

Inkl. Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen

Gymnasielag

Inkl. Statsrådets förordning om gymnasieutbildning

Lag om studentexamen

Lag om yrkesutbildning

Lag om grundläggande konstundervisning


Lagar relaterade till utvigdning av läroplikt

Läropliktslag (1214/2020)

Lag om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)

Lag om ändring av gymnasielagen (1217/2020)

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning (1218/2020)

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1220/2020)

Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister (1221/2020)

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor (1223/2020)

Lag om ändring av 20 § i lagen om studentexamen (1224/2020)

Lag om ändring av 1 och 9 § i lagen om elev- och studerandevård (1225/2020)


Andra lagar relaterade till organiseringen av utbildningen

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata

Förvaltningslag

Dataskyddslag

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster

Diskrimineringslag

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lag om elev- och studerandevård

  • I denna lag föreskrivs det om den rätt till elevhälsa som gäller för eleverna inom den undervisning och utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning, för de studerande inom den utbildning som avses i gymnasielagen och för de studerande inom en utbildning för en grundexamen eller inom handledande utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Folkhögskolestuderandenas rätt att ta emot studenthälsovårdstjänster

Lag om studiestöd

Lag om stöd för skolresor

Lag om vuxenutbildningsförmåner

Lag om utkomstskydd för arbetslösa

  • Rätt till arbetslöshetsförmåner för korttidsstudier § 10a

Lag om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Lag om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Lag om främjande av integration

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina

  • Efter avslutad folkhögskollinje som håller minst 28 studentveckor, tilldelas 6 antagningspoäng till sökande för yrkesutbildning.

Skadeståndslag

Strafflag

  • (särskilt straffansvar, kapitel 3-5)

Barnskyddslag

Räddningslag

Tobakslag

Kyrkolag

Personal

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

Arbetsavtalslag

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Lag om integritetsskydd i arbetslivet

Arbetarskyddslag

Arbetstidslag

Lag om företagshälsovård

Sjukförsäkringslag

Semesterlag

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen