Användbara länkar

Grunden för att fastställa statsbidraget för folkhögskolor är enhetspriset som fastställts per studerandevecka och antalet studerandeveckor bekräftat av utbildnings- och kulturministeriet.

Utbildningsstyrelsens publikation Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2022 sammanställer statsbidragsfinansieringen för folkhögskolor samt beräkningen av enhetspriset.

Läs Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus -publikation
(på finska)

Raportti kansanopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista vuodelle 2022
(på finska)

Statsbidrag betalas varje månad senast den 11: e varje månad.

Information om statsandelar på Utbildningsstyrelsens webbsidor

Rapporter om folkhögskolornas finansiering

Läs Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för år 2022 (på finska)

I punkten  ’Rahoituspäätökset, Raportti (yksityiskohtainen)’ finns finansieringsbeslut för varje enskild utbildningsanordnare (utbildningsanordnare listade i alfabetisk ordning).

I punkten ’Maksuerittelyraportti, Raportti (yksityiskohtainen)’ finns uppdaterad information om statsandelsfinansiering i sin helhet för pågående år samt utbetald och till utbetalning kommande finansiering.

Utbildningsstyrelsen producerar därtill andra rapporter som innehåller information om finansierad verksamhet. Till dessa hör:

• enhetsprisrapporter

• finansieringsrapporter

• kostnadsrapporter

• rapporter om studerandeantal

Uppgifter om enskilda statsandelsmottagare kan sökas enligt mottagare eller enligt rapport.

Bekanta dig med rapporter gällande finansieringssystemet för undervisnings- och kulturverksamhet. (på finska)
I ’Yksityiskohtaiset tiedot’ kan man söka detaljerade rapporter enligt upprätthållare av folkhögskola. Rapporter finns tillgängliga från en tidsperiod på över tio år.

Statsandelssystemets datainsamlingar

Fritt bildningsarbete på Utbildningsstyrelsens webbsidor

Utbildningsstyrelsen beviljar statliga bidrag för att stödja utvecklings-, pilot- och startprojekt

Fritt bildningsarbete på utbildnings- och kulturministeriets webbsidor