Publikationer

Folkhögskolornas utbildningar 2024–2025 -broschyr

Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar -broschyr presenterar folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2024–2025. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor.

Kansanopistojen koulutukset -esitteen kansikuva

Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar -broschyr presenterar folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2022–2023. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor.


Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar 2023–2024 -broschyr

Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar -broschyr presenterar folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2022–2023. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor.

Koulutusesitteen kansikuva

Hakeva toiminta kansanopistokentällä

Hakeva toiminta kansanopistokentällä -esitteessä kerrotaan, mitä kansanopistojen hakeva toiminta on ja miten sitä voi kehittää. Julkaisussa esitetään onnistuneen hakevan toiminnan elementit ja potentiaaliset kumppanuudet.

Hakevan toiminnan esite

Kansanopistojen opinnot 2022–2023 -broschyr

Kansanopistojen opinnot – Folkhögskolornas utbildningar -broschyr presenterar folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2022–2023. Brochyren introducerar också nya utbildningar för läropliktiga: Folkhögskoleåret och HUXen. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -broshcyr

I broschyren Möjligheternas folkhögskola – Monien mahdollisuuksien kansanopisto, presenteras folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2021 – 2022. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor.

Koristekuva.

Selvitys vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annetusta ohjauksesta maahanmuuttajille

Eine Pakarinen, 2020

Selvityksessä kartoitettiin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja järjestöissä työskentelevien henkilöiden sekä maahanmuuttajien kokemuksia, tarpeita ja toiveita ohjauksesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajien ohjauksessa ei välttämättä ole käytössä yhtä ainoaa oikeaa ohjausmenetelmää tai toimintatapaa. Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, minkä vuoksi työntekijältä vaaditaan paljon erilaista tietoa ja erilaisia taitoja sekä joustavuutta ja kykyä huomioida maahanmuuttaja yksilönä ja ohjausmenetelmän valitseminen tulee tehdä maahanmuuttajan tilanteen mukaisesti. Selvitys on toteutettu osana Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– Kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -yhteishanketta.

Kansi selvitys vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annetusta ohjauksesta maahanmuuttajille.

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -broscyr

I broschyren Möjligheternas folkhögskola – Monien mahdollisuuksien kansanopisto, presenteras folkhögskolornas utbildningsutbud för läsåret 2020 – 2021. Dessutom finner man i broschyren kontaktuppgifter till alla folkhögskolor.

Monien mahdollisuuksien kansanopisto -esitteen kansikuva. Kolme kansanopistossa opiskelevaa nuorta miestä viettää aikaa opiston pihalla.

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina

Tiina Valkendorff ja Heidi Luukkainen (toim.) 2019

Julkaisu esittelee kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistä kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on ollut luoda uudenlainen kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen tähtäävä koulutusmalli maahan muuttaneille sekä rakentaa uudenlaisia yhteistyön muotoja kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, opintokeskusten ja kansanopistojen, välille. Julkaisu on osa Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hanketta

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus -julkaisun kansikuva. Kannessa on kuvituskuva kirjaimista sekalaisessa kasassa.

Oppimisen pulmat Oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden tukeminen vapaan sivistystyön opinnoissa

Marjo Nurmi, 2019

Marjo Nurmi on koonnut julkaisuun omia ajatuksia, kokemuksia ja kokeiltuja menetelmiä erilaisten oppimispolkujen tukemiseen. Hän nostaa esille asioita, jotka liittyvät erilaisten aikuisten oppimisen pulmiin, hidastavat tai estävät oppimista ja vaikuttavat oppimismotivaatioon. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäinen osa on teoreettisempi ja toisessa osassa on kerätty käytännön menetelmiä ja harjoituksia, joita kansanopistojen opettajat voivat hyvin käyttää hyödyksi.

Oppimisen pulmat -julkaisun kansikuva. Kannessa kirjainpalikoita epämääräisessä järjestyksessä.

Pilottitutkimus: Osallisuutta tukevat menetelmät ja toimijoiden yhteistyö NEET-nuorille soveltuvien palvelujen perustana

Johanna Kuivakangas, 2017

Julkaisu on pilottitutkimus, jolla tavoitellaan käytännölistä ja tutkimuksellista otetta, missä kansanopistot ja työpajat voisivat olla vahvistamassa NEET-nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sijoittumista yhteiskuntaan. Keskiössä on työpajanuorten omat kokemukset työpajalla ja kansanopistojen järjestämistä ensimmäisistä opintokokonaisuuksien yhdistämisestä työpajatyöskentelyyn.

Pilottitutkimus -julkaisun kansikuva. Kannessa on tyttö ja sähkökitara.

Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret – Näkökulmia ja toimintatapoja

Tytti Pantsar (toim.) 2017

Julkaisu on osa Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinoimaa hanketta: NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Tähän julkaisuun on koottu NEET-hankkeen toimijoiden näkökulmia NEET-käsitteeseen ja nuoruuteen sekä kansanopistojen ja työpajojen toimintamalleja hankkeessa kokeillun perusteella. Hankkeessa muodostettiin kaksi kansanopisto-työpaja-paria, jotka suuntasivat pedagogisen osaamisensa tuen tarpeessa oleviin nuoriin.

Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret -julkaisun kansikuva. Nuori mies kiinnittää lappua seinään.

Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirja

Tytti Pantsar ja Heidi Vesa (toim.) 2016

Tämä käsikirja on suunnattu kaikille kansanopistoille. Sitä voidaan hyödyntää niin erityisopistoissa, erityislinjojen järjestämisen tukena kuin kaikkien kansanopistojen opintolinjojen opetuksen tuen suunnittelussa. Opinnollisen kuntoutuksen työryhmä on laatinut suosituksia kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen laadukkaalle järjestämiselle. Suositukset täydentävät kansanopistojen laadunhallintasuositusta ja toimivat tukena, kun opistot arvioivat oman opistonsa toimintaa ja tunnistavat kehittämiskohteita. Käsikirja tarjoaa työkaluja ja menetelmiä kansanopistoille erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirjan kansikuva. Helmitaulun helmiä.

Kansanopistojen rakenteellinen kehittäminen – Selvityshanke 2015 – 2016

Jyrki Ijäs, Aki Ojakangas ja Tytti Pantsar (toim.) 2016

Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallinnoimassa Rake-hankkeessa on selvitetty vuosien 2015 ja 2016 aikana kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen eri näkökulmia. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa selvitettiin rakenteellisen kehittämisen yleisiä lähtökohtia, kansanopistojen taloudellista tilannetta kokonaisuutena sekä rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä juridisia näkökulmia sekä koottiin case-kuvauksia rakenteellisista muutoksista kansanopistoissa. Hankkeessa on tarkasteltu rakenteellista kehittämistä monipuolisesti sekä oppilaitosten ylläpitämisen että palveluiden rakenteen näkökulmasta.

Kansikuva, jossa eri värisiä lehtiä kimppumaisessa asetelmassa.

Framtidsbilder – De svenska folkhögskolornas pilotprojekt hösten 2010

Renata Svedlin, 2010

Renata Svedlins rapport tar tag i de brännande frågorna kring de kommande ansökningarna om upprätthållartillstånd och skolornas regionala förankring i samarbete med andra. Rapporten baseras på en aktiv och lyhörd dialog med samtliga folkhögskolor i Svenskfinland. Den kommer att ha stor betydelse för den process som de finlandssvenska folkhögskolorna står inför. Jag citerar slutligen Svedlin (s. 19); ”Folkhögskolornas uppdrag inom den fria bildningen har inte minskat, men förändras med samhällets förändringar / — / Den kommande ansökningsrundan om huvudmannatillstånd innebär att det nu är ett lägligt tillfälle att lägga fram ett handlingsprogram för utvecklingen av folkhögskolornas verksamhet, för att påvisa folkhögskolornas satsningar och beredskap inför framtiden”.

Kansikuva. Siveltimiä lasipurkissa.

Sivistystarve ja kansanopistot

Seppo Niemelä, 2009

Kirjoitus on raportti Kansanopistoyhdistyksen aloitteesta keväällä 2009 käydyistä keskusteluista, joiden oli määrä herättää kansanopistoissa keskustelua kansanopistojen ylläpitämislupien uusimisesta.

Du kommer åt att läsa broschyren genom att klicka på bilden. Vill du ha tilläggsuppgifter om broschyren? Det finns en del broschyrer att beställa från kansliet. Ta kontakt med vårt kansli: kansli(at)folkhogskolor.fi.