Stadgar

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kielenä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja ja rekisteröintikielenä on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on kansanopistojen toiminnan edistäminen sekä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää opistojen yhteis­työtä, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, tekee kehittämis- ja tiedotustyötä sekä osallistuu kansainv­äliseen toimintaan. 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituk­sia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

2 § Jäsenet; hyväksyminen, eroaminen, jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää kansanopistoa. Jäsenyhteisöä edustaa yhdistyksen kokouksessa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö.      

Yhdistys voi kutsua kunniajä­seniksi henkilöitä, jotka ovat ansiok­kaasti toimineet sen tarkoituksen hyväksi.

Hallitus hyväksyy jäsenet.  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdis­tyksen tarkoitusta vahin­goittavalla tavalla tai laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

3 § Hallitus, päätösvaltaisuus, erovuoroisuus, vaalit, toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen piiristä.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa seuraavaa kalen­teri­vuotta.  Puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.  Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää jäsenen toimi­kauden päättymiseen tai muusta syystä hallituksesta eroami­seen asti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukos­saan.  Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannat­tanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä.  Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus asettaa avukseen keskuudestaan viisijäsenisen työ­valiokunnan, jolla on hallituksen antamat valtuudet. Hallitus voi asettaa työryhmiä erityistehtäviä varten.

Johtosäännöllä määritellään hallituksen, sen työvaliokunnan, eri toimielinten ja yhdistyksen johtavien toimi­henkilöiden asema ja valtuudet. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

4 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

5 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.  Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi.

6 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille sähköpostitse aikaisin­taan 4 kuukautta ja viime­istään 2 viikkoa ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset, äänioikeus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyk­sen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.  Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1)  Kokous avataan

 2)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

 3)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4)  Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

 5)  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

 6)  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 7)  Päätetään jäsenmaksun suuruus

 8)  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimikaudelle

 9)  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 3§:n mukaisesti

10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11) Valitaan vaalivaliokunta, johon kuuluu enintään viisi jäsentä.

12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jokainen jäsenyhteisö voi saada yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäväksi katso­mansa asian yhdistyksen kokouksen päätet­täväksi.  Asian saattaminen kokouksen päätettäväksi edellyttää, että asia perusteineen on saatettu hal­lituksen tietoon 4 viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. 

9 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.