Kontinuerligt lärande

Man kan studera vid en folkhögskola under olika skeden i livet, såsom när man övergår från ett skolstadium till ett annat, när man från arbetslöshet skall in i arbetslivet igen eller när man flyttar till en ny kultur.

Folkhögskolorna medverkar i reformen av kontinuerligt lärande och i de lokala nätverken. Vid folkhögskolorna pågår projekt såväl gällande att svara på de behov som förändringar i arbets- och näringsliv ger upphov till, som gällande att svara på samhälleliga och ekonomiska utmaningar och tillgodose nya kompetensbehov som utvecklingen medför. Du kan bekanta dig med reformen av kontinuerligt lärande på Undervisnings- och kulturministeriets hemsidor.

Folkhögskolföreningen stödjer i sin verksamhet folkhögskolorna när de utvecklar utbildningsutbudet och samarbetet på lokal nivå. Föreningens arbetsgrupp följer med hur reformen av kontinuerligt lärande framskrider, definierar folkhögskolornas roll i reformen samt stödjer folkhögskolorna i deras utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har konstruerat en modell för folkhögskolornas uppgifter, ”Jatkuvan oppimisen runkoratkaisu”.

Kansanopistojen jatkuvan oppimisen tehtävät kuvattuna puun muotoon.

Läs KANSANOPISTO – JATKUVAN OPPIMISEN LAAJA-ALAISIN OPPILAITOSMUOTO -tiivistys