Meddelande | 13.08.2021

Minna Nieminen har börjat som verksamhetsledare för Finlands Folkhögskolförening

Minna Nieminen.

Politices magister Minna Nieminen inledde den 9.8.2021 arbetet som ny verksamhetsledare för Finlands Folkhögskolförening. Nieminen flyttade till verksamhetsledarposten från arbets- och näringsministeriet. I sitt arbete som verksamhetsledare koncentrerar sig Nieminen speciellt på att främja kännedom om folkhögskolor samt på att förstärka intressebevakning och samhällsrelationer.

Nieminen har över 20 års erfarenhet av det finländska utbildningssystemet, utbildningspolitik och samhällelig intressebevakning. Hon har arbetat vid arbets- och näringsministeriet sedan år 2019 som sakkunnig inom kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och sysselsättning. I sitt arbete som verksamhetsledare för Folkhögskolföreningen ansvarar Nieminen för föreningens operativa verksamhet.

”I mitt arbete som verksamhetsledare kommer jag speciellt att fästa uppmärksamhet vid att främja kännedomen om folkhögskolor, att förstärka intressebevakning och samhällsrelationer samt vid att tillsammans med föreningens styrelse utveckla föreningens långsiktiga strategi”, sammanfattar Nieminen sina tankar om det kommande arbetet.  

”Det hela landet omfattande nätverket av folkhögskolor utgör en enorm resurs i det finska utbildningssystemet. Aktuella utbildningspolitiska reformer, såsom den förlängda läroplikten, har öppnat nya, betydelsefulla utbildningsuppgifter för folkhögskolorna. För närvarande pågår bl. a reformen av kontinuerligt lärande, i vilken folkhögskolorna har en betydande roll. Vår gemensamma målsättning är att alla medborgare, oavsett bakgrund, kan utveckla sitt eget kunnande och sin beredskap – bildning och kompetens tillhör alla”, fortsätter Nieminen.

Finlands Folkhögskolförening är intressebevakare och gemensam röst för alla i Finland verksamma folkhögskolor. Med sin verksamhet främjar föreningen bildningsmässig jämlikhet och livslångt lärande. Föreningen stödjer den bildningsuppgift som är uppbyggd på folkhögskolrörelsens pluralistiska synsätt och varierande ideella bakgrund, samt förstärker inbördes samstämmighet inom folkhögskolrörelsen. Folkhögskolföreningen är också en sektorövergripande utvecklare inom utbildningspolitiken och en aktiv förändringsaktör i den samhälleliga debatten. Föreningens medlemmar utgörs av upprätthållare av de 75 i Finland verksamma folkhögskolorna.

Mer information:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Verksamhetsledare Minna Nieminen (minna.nieminen(at)kansanopistot.fi, 040 136 7406)
Ordförande Helena Ahonen (helena.ahonen(at)seurakuntaopisto.fi, 040 537 0999)