Nyheter | 29.10.2020

Folkhögskolorna i Norden under coronaviruspandemin

Skrivent: Anni Henricson

Kansanopistorakennus.

Nordiska folkhögskolerådet (NFR) sammankom på distans i september. Under mötet diskuterades folkhögskolornas verksamhet under tiden för coronaviruspandemin förra våren och sommaren. Folkhögskolorna har i de nordiska länderna utvecklat former för distansundervisning och tagit i bruk säkerhets- och hygienrutiner. Folkhögskolorna har mött ekonomiska utmaningar på grund av minskade  intäkter från studerandeavgifter och sommarverksamhet i mindre omfattning, men höstterminen har börjat fint och folkhögskolorna har gott om nya studerande.    

Sverige

Folkhögskolorna i Sverige övergick på våren till distansundervisning och på hösten 2020 inleddes  närundervisning på nytt. I folkhögskolornas undervisningsarrangemang ingår nu mindre undervisningsgrupper, förlängda studiedagar och lunchtider samt även distansundervisning. Under distansperioden ansträngde sig folkhögskolornas personal för att få alla att delta i undervisningen men en del av studerandena mådde dåligt av att närundervisning saknades.

I Sverige har internatfolkhögskolorna lidit ekonomiska förluster trots att de har dragit nytta av statens allmänna stödåtgärder såsom omställningsstöd, förändrade arbetsgivaravgifter och permitteringar av personal. Avbokningar av kortkurser, sommarkurser och konferensverksamhet har lett till märkbara inkomstförluster för 25 – 30 folkhögskolor, av vilka vissa kan vara nära en konkurs ifall av fortsatta ekonomiska förluster. Folkbildningsrådet har kommit med ett förslag till Regeringskansliet om ett krispaket riktat till folkhögskolorna. Förslaget är fortfarande under beredning.

Denna höst har folkhögskolorna haft många sökande och staten har ökat  de helhetsfinansierade studieplatserna i folkhögskolorna med 2000.

Danmark

Danmarks regering beslöt den 11.3 att närundervisningen också i folkhögskolorna avbryts och studerandena reste till sina hem, med undantag för vissa utländska studerande samt sådana som inte hade tillgång till annat boende. Under distansperioden höll folkhögskolorna kontakt med sina studerande via till exempel virtuella lektioner, men man upplevde det som delvis besvärligt att ordna dem. Likaså upplevde man att det delvis var jobbigt att upprätthålla den sociala gemenskapen. Folkhögskolorna öppnade på nytt sina dörrar den 27.5 och närundervisningen kom igång med beaktande av säkerhetsarrangemang. Studerandena var nöjda över att de fick avsluta studieåret tillsamman med sina studiegrupper i närundervisning. Många folkhögskolor begränsade antalet deltagare på sommarkurser. Sommarkurserna förlöpte ändå väl utan fall av coronasmitta. De flesta av folkhögskolorna har på hösten inlett de linjer som pågår en termin genom att erbjuda närundervisning.  Nästan alla folkhögskolor är, till skillnad från hur det vanligtvis ser ut, nu fyllda av studerande och många studerande har anmält sig också till vårterminens linjer.

Folkhögskolorna  i Danmark har fått statsunderstöd för sin verksamhet på basis av verksamheten år 2019. Många folkhögskolor har ansökt om finansiering via det så kallade löneersättningssystemet, genom vilket folkhögskolorna får stöd för utbetalning av lön till de anställda. Folkhögskolorna får även andra former av statsstöd för att ersätta förluster som coronaviruset har åsamkat dem.

Under hösten har man på nytt gradvis stängt ner samhället. Folkehöjskolernes Forening (FFD) har i samarbete med kulturministeriet och hälsomyndigheterna utarbetat råd gällande hygien, städning, matserveringsrutiner och säkerhetsavstånd för att säkerställa förverkligande av en trygg undervisning.

Norge

Även i Norge stängdes folkhögskolorna med början den 13.3 då också studerandena avlägsnade sig. De internatboende studerandena stannade ändå kvar på internaten eftersom man föreställde sig att distansundervisningsperioden skulle bli kort. I medlet av april bestämdes det att även folkhögskolorna håller stängt under resten av terminen. Det ledde till att studerandena kände sig frustrerade eftersom de hade önskat avsluta studieåret tillsammans. Folkhögskolorna undervisade studerandena på distans och det fungerade väl. För folkhögskolorna blev det ändå en utmaning att upprätthålla studerandenas motivation för distansundervisningen och att få dem att förbinda sig till den.

Folkhögskolorna har erhållit statsandelar för distansundervisningsperioden till ett likadant belopp som normalt, dvs. 45 %. Studerandeavgifterna sänktes för vårens del 2020 och folkhögskolorna fick ett stödpaket från staten för att täcka förlusten av de uteblivna inkomsterna från studieavgifterna. Under sommaren var många folkhögskolor tvungna att dra ner på sin normala sommarverksamhet, såsom evenemang, inackordering, kurser, seminarier och hotellverksamhet. Folkhögskolorna kan av staten ansöka om stöd för en del av sommarverksamhetens inkomstbortfall.

Redan i juni beslöt man att folkhögskolorna i Norge kan inleda höstens verksamhet som närundervisning. En stor mängd studerande har inlett studier vid folkhögskolorna. De norska folkhögskolorna bedriver närundervisning och följer de allmänna rekommendationer för att trygga säkerhet och hälsa som  undervisningssektorn har utarbetat. Folkhögskolorna har utarbetat en gemensam guide om bekämpning av infektioner. Alla folkhögskolor kan i sitt eget arbete använda sig av guiden för att göra upp planer för bekämpning av lokalt uppkommande infektioner.