Utlåtande | 16.09.2020

Folkhögskolorna bör tilldelas fler prestationer för förverkligande av den utbildning inom fritt bildningsarbete som folkhögskolorna erbjuder för läropliktiga

Koristekuva.

Folkhögskolornas uppgift och kunnande har erkänts i Marins regeringsprogram, där riktlinjerna för läropliktsreformen finns beskrivna. Enligt linjedragningarna för läropliktsreformen kan läroplikten efter grundskolan även fullgöras under ett år på folkhögskolornas utbildningslinje inom fritt bildningsarbete.

Det konstateras i regeringsprogrammet att anordnare som tar sig an läropliktsuppgiften och erbjuder olika former av läropliktsutbildning får fullständig ersättning för de utgifter som uppgiften medför. Enligt utkastet till regeringens proposition till läropliktslag föreslås att antalet studerande som fullgör sin läroplikt som studerande vid folkhögskolornas långa utbildningslinjer begränsas till 650 studerande. Budgeten har fastställts till 3,4 M€/ år. Beräkningarna grundar sig på att man till uppgiften enbart använder det nuvarande ramverket för folkhögskolornas studerandeveckor (prestationer) för fritt bildningsarbete. Om det inte till uppgiften tillriktas nya prestationer som berättigar till statsandelar, täcker budgeten i verkligheten endast den del som utgörs av studerandeavgiften, dvs. enligt beräkningarna 43 % av utbildningens kostnader.

Folkhögskolorna genererar redan nu mer än 20 % fler veckor än vad de erhåller statsandelar för.  Till den samhälleligt viktiga läropliktsutbildningsuppgiften borde man tilldela folkhögskolorna fler studerandeveckor (prestationer) så att noteringen i regeringsprogrammet om fullständig ersättning för utbildningsanordnaren kan förverkligas. Om folkhögskolorna inte tillriktas fler prestationer för uppgiften, betyder det att ca 22 000 studerandeveckor av folkhögskolornas nuvarande statsandelsveckor förflyttas till läropliktsprestationer. Detta skulle begränsa folkhögskolornas möjlighet att erbjuda övrig samhälleligt viktig utbildning.

Finlands Folkhögskolförening understöder reformen om utvidgande av läroplikten och folkhögskolorna vill medverka vid förverkligande av utbildningsuppgiften. Folkhögskolorna vill stödja jämlika möjligheter för finländarna till bildning och en ökad utbildningsnivå. Folkhögskolorna vill med sitt kunnande erbjuda stöd för en flexibel och effektiv fortsatt utbildningsstig, speciellt för de unga som upplever sig behöva förbättra grundläggande färdigheter och få stöd för lärande samt förstärka sin vardagskompetens och få stöd i sitt välmående för att nå framgång i studier på andra stadiet. Utbildningsanordnaren behöver erhålla fler prestationer för förverkligande av denna utbildningsuppgift. 

Tilläggsuppgifter: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Ordförande Helena Ahonen, helena.ahonen(at)seurakuntaopisto.fi
Verksamhetsledare Tytti Pantsar, 040 531 8000, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi