Utlåtande | 09.03.2023

Folkhögskolföreningens utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Koristekuva.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetuksesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.


Kansanopistoyhdistys pitää erittäin tärkeänä oppivelvollisten mahdollisuuksia päästä heille tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Esitetyn uuden 5 a §:n mukaan järjestäjä päättää edelleen aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää hakuajan jälkeen. Ainoastaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §7) aloituspaikkojen määrää voitaisiin lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Kansanopistoyhdistys katsoo, että on tärkeää huolehtia siitä, että opiskelupolullaan tukea tarvitsevat voivat mahdollisimman joustavasti edetä koulutuspolulla. Tästä syystä Kansanopistoyhdistys esittää, että asetusta muutetaan siten, että aloituspaikkoja voidaan hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaolon aikana lisätä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen lisäksi myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun vapaan sivistystyön koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Tämä vahvistaisi kaikkien mahdollisuuksia edetä opintopolullaan ja varmistaisi nopean reagoinnin koulutustarpeeseen.


Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 9.3.2023

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                           toiminnanjohtaja