Utlåtande | 22.12.2022

Folkhögskolföreningens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Koristekuva.

Sisäministeriölle

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n lausunto vastaanottolakia koskevilta osin luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksellä selkeytettäisiin tulkintaa siitä, milloin oikeus vastaanottopalveluihin päättyy tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saava saa kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan. Esityksen mukaan tilapäistä suojelua saavalle, jolle on myönnetty kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, voitaisiin antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen aika. Muotoilu vastaa vastaanottopalveluiden lakkaamista tilanteessa, jossa kansainvälistä suojelua saava saa jatkuvan oleskeluluvan.

Kansanopistoyhdistys kannattaa säädösten selkeyttämistä, eikä sillä ole lisättävää esitykseen. Yhdistys on erikseen ottanut kantaa työ- ja elinkeinoministeriön samaa asiakokonaisuutta koskevaan lausuntopyyntöön kotoutumislain osalta.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 5.8.2022

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja