Utlåtande | 23.10.2023

Folkhögskolföreningens utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Koristekuva.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Asia: Hallituksen esitysluonnos kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Kansanopistoyhdistys kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua. Esityksen lähtökohtana on siihen kirjattujen tavoitteiden mukaan toteuttaa hallitusohjelmaan sisältyviä säästötavoitteita ja lisätä maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan sekä omien asioiden hoitamisesta. Tulkkauskustannuksia koskevilla muutoksilla tavoitellaan julkisten menojen säästöjä sekä korostetaan edelleen kotoutuja-asiakkaiden vastuuta omasta kotoutumisestaan. Nämä tavoitteet saavutetaan esityksen mukaan lyhentämällä kuntien laskennallisen korvauksen enimmäiskestoa sekä laskemalla kotoutumislain mukaisen aikuistumisen tuen yläikärajaa.

Kansanopistoyhdistys ei kannata hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjä muutoksia kotoutumislain mukaisten korvauksien alentamiseen. Esitetyt muutokset liittyvät 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislainsäädännön muutokseen. Lähes samanaikaisesti työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien tehtäviksi ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut kunnista hyvinvointialueille. Kotoutumisen ja myös muiden palveluiden näkökulmasta yhtäaikaisia muutoksia on paljon. Keskeistä on se, kuinka eri kunnat kykenevät luomaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kotoutumiselle. Oleellista on myös kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden palvelujen tarjoajien (mm. koulutus) yhteistyö, jonka rakentaminen vaatii aikaa. Alueellisesti eriävät käytännöt ja ohjeet ovat olleet kotoutumistyön hankaluutena jo nykyäänkin. Resursoinnin heikentäminen jo ennen säädösmuutosten voimaan tuloa ei ole perusteltua. Kansanopistoyhdistys katsoo, että kotoutumispalvelujen järjestämisen työnjakoa tulee myös tarkastella uudestaan.

Kansanopistoyhdistys ei kannattanut kotoutumisajan lyhentämistä kotoutumislainsäädännön uudistamisen yhteydessä, eikä se kannata myöskään käsiteltävänä olevan esityksen kotoutumisen korvausajan lyhentämistä. Näiden esitysten lähtökohta ei ole kokonaisvaltaisessa kotoutumisessa. Kansanopistoyhdistys on huolissaan siitä, että yksilön oman vastuun vahva painottaminen suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa johtaa siihen, että kotoutuminen ei onnistu ja syrjäytyminen ja polarisaatio lisääntyvät. Eriarvoistumisen välttämiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikilla on mahdollisuus saada riittävä yleissivistys, kielitaito ja yhteiskuntataidot.

Kansanopistoyhdistys katsoo, että 1.1.2025 voimaan tulevan kotoutumislainsäädännön mukaisen kotoutumisohjelman kahden vuoden enimmäiskesto ei ole riittävä valtaosalle kotoutujista. Useimmilta kielitaidon oppiminen vaatii tätä pidemmän ajan. Oppimisen nopeuttaminen on usein mahdotonta. Sen sijaan koulutukseen pääsyä voitaisiin nopeuttaa laatimalla kotoutumissuunnitelmat tehokkaammin ja panostamalla ohjausprosesseihin. Tässä esityksessä käsitelty laskennallisten korvausten enimmäiskeston lyhentäminen heikentää kuntien mahdollisuuksia järjestää laadukkaita ohjauspalveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kotoutujille. Nopeiden alkuvaiheen palveluiden avulla maahan muuttaneet voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti varhaisessa vaiheessa. Kansanopistoyhdistys ei pidä myöskään tulkitsemista koskevien korvausten alentamista perusteltuna. Tulkitsemispalvelua käytetään esimerkiksi kotoutumisen alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. On erittäin tärkeää voida tehokkaasti ja yhteisessä ymmärryksessä laatia keskeiset yksilöiden ja perheiden elämää tukevat suunnitelmat. Kuten esityksen vaikutusarvioinnissa todetaan, kotoutumista edistävien palvelujen vähentäminen vaikuttaa todennäköisesti maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen heikentymiseen. Laskennallisten korvausten ja tulkkauskustannusten vähentäminen johtanevat myös kasvaneeseen palvelutarpeeseen myöhemmin.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat järjestäneet maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta ja lukutaitokoulutusta osana vapaan sivistystyön koulutustehtävää ja -rahoitusta. Koulutus on laadukasta ja edistää kokonaisvaltaista kotoutumista. Se palvelee sekä heikoimmassa asemassa olevia että työperäistä maahanmuuttoa. Koulutusta toteutetaan tehokkaasti vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella. Käsillä olevassa esityksessä kotoutumisen rahoitusta tarkastellaan vain kunnille maksettavien laskennallisten korvausten näkökulmasta. Koulutus on keskeinen osa kotoutumista. Kansanopistoyhdistys katsoo, että kotoutumista tulisi tarkastella vahvemmin osana koulutusjärjestelmää ja koulutuspoliittisia ratkaisuja. Kotoutumiskoulutuksen tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan seurata koulutusjärjestelmätoimijoiden osalta täsmällisesti.

Eduskunta on toistuvasti edellyttänyt, että vapaan sivistystyön edellytyksiä kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestämiselle kehitetään. Vapaan sivistystyön oppilaitokset eivät voi tällä hetkellä tarjota maksutonta koulutusta kotoutumisajan ylittäneille (mm. kotivanhemmille). Tälle koulutukselle on ilmeinen tarve ja rahoitusta tulisi kohdentaa tämän tehtävän hoitamiseen. Käsillä oleva esitys ei lisää ilman voimassa olevaa kotoutumissuunnitelmaa olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua opintoihin. Se päinvastoin heikentää edelleen mahdollisuuksia päästä ja osallistua koulutukseen. Tämä tilanne on korjattava, jotta eduskunnan edellyttämiin tavoitteisiin kotoutumisen kehittämisestä päästään. Sekä kotoutujien että niiden henkilöiden, joille ei jostain syystä ole laadittu kotoutumissuunnitelmaa tai joilla sen kesto on päättynyt, tulee voida osallistua vapaan sivistystyön kotoutumista tukeviin opintoihin ja kielikoulutukseen maksutta 100 % valtionosuusrahoituksella. Kielikoulutukseen ja kotoutumista edistäviin opintoihin on voitava osallistua joustavasti.

Kansanopistoyhdistys ei kannata aikuistumisen tuen ikärajan laskemista 25 vuodesta 23 vuoteen. Kysymys on henkilöistä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja joiden kotoutumiseen yhteiskunnan tulee panostaa. Lyhyellä aikavälillä saavutettu säästö voi tulla pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle hyvin kalliiksi. On erittäin tärkeää, että nuorina Suomeen tulleet kotoutuvat hyvin, pääsevät koulutukseen ja työllistyvät.

Suomen Kansanopistoyhdistys-Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta,

Helsingissä 23.10.2023

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja