Utlåtande | 25.05.2022

Folkhögskolföreningens utlåtande om proposition till grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 

koristekuva

Opetushallitukselle

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n lausunto luonnoksesta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiksi (OPH-1770-2022)

Esityksessä on uudistettu Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteita vastaamaan työelämän vaatimuksia huomioimalla niissä oppivelvollisuuden laajeneminen ja osaamistarpeet, jotka koskevat tukea ja tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.

Kansanopistoissa järjestetään laajasti kasvatus- ja ohjausalan koulutusta, ja yhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua perusteista. Yhdistys pitää hyvänä, että perusteita on laadittu yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä ja tutkinnon muodostumisesta

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin. Se on huomioitu hyvin perusteluonnoksessa.

Uusi vaihtoehtoinen pakollinen tutkinnon osa Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus on työelämälähtöinen ja vastaa myös oppivelvollisuuden laajentamisen tuomiin osaamistarpeisiin, koska yhä useampi sijoittuu työtehtäviin yläkouluun, nivelvaiheen koulutuksiin sekä toiselle asteelle. Uusitut perusteet tukevat myös aiempaa paremmin aikuisten oppimisen tukitehtäviin sijoittuvien osaamista. Valinnaisuutta on lisätty perusteluonnoksessa. Se vastaa nykyisiä työelämätarpeita ja erityisesti oppilaitosympäristöissä tapahtuneita muutoksia.

Tutkintonimikkeeksi esitetään koulunkäynninohjaajaa. Kansanopistoyhdistys pitää esitystä hyvänä. Nimike on aiempaa selkeämpi ja vastaa paremmin työelämän tarpeita.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat keskeisiä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä ja osaamisen perustana. Kasvatusalan ammattilaisten tulee tuntea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteet, ja heidän on osattava soveltaa niitä työtehtävissään. Perusteluonnoksessa esitetään 20 osaamispisteen (osp) laajuista valinnaista Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen -tutkinnon osaa. Kansanopistoyhdistys katsoo, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo ovat teemoina sellaisia, että niiden tulisi olla läpileikkaavia koko tutkinnossa. Kansanopistoyhdistyksen mielestä erillisen luonteeltaan teoreettisen tutkinnon osan muodostaminen ei ole oikean suuntainen toimenpide. Yhdistys esittää, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten näkyvyyttä muissa tutkinnon osissa vahvistetaan.

Perusteet ovat kokonaisuutena aiempaa selkeämmät, ja tutkinto jäsentyy paremmin. Korjatut osaamispistemäärät selkeyttävät kokonaisuutta.

Kansanopistoyhdistys pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota myös paikallisia tutkinnon osia, jotta voidaan vastata alueellisiin työelämätarpeisiin joustavasti. Myös korkeakouluopintojen sijoittaminen valinnaisiin tutkinnon osiin tuo kaivattua joustavuutta ja mahdollistaa yksilölliset opintopolut. Sisällytettäviä korkeakouluopintoja tulisi voida tarkastella mahdollisimman laaja-alaisesti työelämän erilaiset vaatimukset huomioiden.

Tutkinnon osien sisällöstä

Uusi Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus -tutkinnon osa on sisällöllisesti tärkeä uudistus ja vastaa opiskelijoiden sekä työelämän odotuksiin. Sen kohderyhmät ja näyttöympäristöt tulisi kuitenkin määritellä selkeämmin. Päällekkäisiä kriteereitä muihin tutkinnon osiin on paljon ja ne korostuvat erityisesti, jos näyttöympäristö on samankaltainen kuin muissa tutkinnon osissa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen -tutkinnon osaa on käsitelty edellä. Sisällöllisesti teemat jäävät teoreettiselle tasolle. Käytettävä käsitemaailma voisi olla lähempänä työtehtäviä.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 20.5.2022

Tytti Pantsar
toiminnanjohtaja