Utlåtande | 14.05.2021

Folkhögskolföreningens utlåtande om förändring av lagen om yrkesutbildning

Koristekuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Lausuntopyyntö ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Viite: VN/28336/2020

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia siten, että Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Suomen Kansanopistoyhdistys pitää esitystä kannatettavana. On hyvä, että ammattitaitovaatimuksia voidaan tarpeen mukaan sovittaa kohdemaan lainsäädäntöön. Sallittuja poikkeamia tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ovat esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin liittyvät sisällöt, joita on tarpeetonta opiskella Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Hallituksen esityksen mukaan koulutuksen vienti avattaisiin myös muille kuin tämänhetkisille ns. kokeiluluvan saaneille koulutuksen järjestäjille. Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä. Tilauskoulutusten avaaminen mahdollistaa koulutusten suunnittelun ja kehittämisen yhteistyössä suomalaisten koulutusten järjestäjien ja kohdemaan kanssa. Kansanopistoyhdistys kuitenkin katsoo, että koulutuksen järjestämisen lupaprosessin tulisi olla sujuva ja nopea, jotta se edistää koulutusvientiä eikä aiheuta liikaa kuormitusta koulutuksen järjestäjille.  

Hallituksen esityksessä täsmennetään myös maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää. Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjien on mahdollista järjestää maksullisena palvelutoimintana tutkintoja, tutkinnon osia, niihin valmistavaa koulutusta sekä valmentavaa koulutusta myös muille koulutuksen järjestäjille kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Esitys vastaisi vakiintunutta käytäntöä. Suomen Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä ja katsoo, että esitys edistää koulutusten laadunvarmistusta. Tämä käytäntö mahdollistaa esimerkiksi ammatillista koulutusta järjestäville kansanopistoille mahdollisuuden tarjota koulutuksia oman alueen muiden kansanopistojen tai oppilaitosten opiskelijoille. Näin voidaan laajentaa esimerkiksi vapaan sivistystyön kansanopisto-opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua ammatilliseen koulutukseen, ja suorittaa myös tutkintojen osia osana kansanopisto-opintoja.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 14.5.2021

Tytti Pantsar
toiminnanjohtaja

Anni Henricson
suunnittelija

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki. Tel. 040 8096 111
www.kansanopistot.fi