Utlåtande | 27.04.2022

Finlands Folkhögskolförenings utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Koristekuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme (3). Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022, ja se korvaa liitteessä aiemmin mainitut lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus on alkanut syksyllä 2021.

Kansanopistoyhdistys pitää esitystä erittäin kannatettavana. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutuksen tunnistamisen ja opiskelijoiden osaamisen tunnustamisen näkökulmasta on tärkeää, että se on huomioitu myös tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä.

Kansanopistoyhdistys pitää myös merkittävänä edistysaskeleena sitä, että vapaan sivistystyön koulutus olisi tämän muutoksen myötä ensimmäistä kertaa osana viitekehystä.  Viime vuosina myös kansainvälisesti on kiinnitetty huomiota siihen, että viitekehystä tulisi kehittää avoimemmaksi ja elinikäisen oppimisen eri näkökulmia huomioivammaksi. Kansanopistoyhdistys katsoo, että vapaan sivistystyön opinnot tulisi huomioida jatkossa viitekehyksessä laajemmin. Kansanopistoyhdistys esittää, että selvitetään mahdollisuudet viitekehyksen laaja-alaistamiselle ja eri tavoin hankitun osaamisen monipuoliselle tunnistamiselle osana viitekehystä.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 25.4.2022

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                           toiminnanjohtaja