Utlåtande | 07.03.2022

Finlands Folkhögskolförenings utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Koristekuva.

Asia: VN/30209/2021. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Suomen Kansanopistoyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Kansanopistoyhdistys kannattaa esityksen mukaisesti, että koulutuksen järjestäjälle ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjälle säädettäisiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa velvollisuus tallentaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tietoja. Esitetty uudistus lisää vapaan sivistystyön opintojen näkyvyyttä ja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää oppimaansa.

Kansanopistoissa järjestettävät vapaan sivistystyön opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden sivistyä ja kasvaa ihmisenä sekä hankkia muussa koulutuksessa, työelämässä tai arjessa tarvittavaa osaamista, joka on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa. Kansanopistojen vapaan sivistystyön opintoihin osallistuu myös erilaisia koulutuksessa aliedustettuja ryhmiä, joilla saattaa olla vähäinen aiempi opiskelutausta. Heidän osaltaan osaamisen näkyväksi tekeminen myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamissa opinnoissa on erityisen merkittävää. Kansanopistoyhdistys katsoo, että uudistus hyödyttää toteutuessaan myös muita oppilaitoksia, työelämän toimijoita ja ohjaavia tahoja sekä edistää jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita.

Kansanopistoyhdistys kuitenkin korostaa, että uudistuksen myötä on keskeistä, että koulutukseen osallistuvilla on päätäntävalta siinä, kirjataanko heidän suorituksensa Koski-tietovarantoon.

Kansanopistoyhdistys katsoo, että ennen uudistuksen toteuttamista on keskeistä varmistaa opintohallintojärjestelmien tuottajien kanssa, että käytettävät rajapinnat opintohallintojärjestelmistä Koskeen ovat valmiina ja oppilaitosten käytettävissä. Vapaan sivistystyön kaikenlainen hallinnointi on viime vuosina lainsäädännön muutosten sekä talousraportoinnin muutosten myötä lisääntynyt. Uudistuksen myötä oppilaitosten hallinnollinen työ lisääntyy esimerkiksi uuden tiedon dokumentoimiseksi järjestelmiin, järjestelmien kehittämisen, opiskelijakohtaisen hyväksymisprosessin, koulutustarjonnan osaamisperusteisen suunnittelun ja toteutuksen sekä koulutusten arviointityön kautta. Kansanopistojen tulee kuitenkin ensisijaisesti saavuttaa hyviä ja kestäviä oppimistuloksia. Olisi suotavaa, että uudistuksen toteuttamiseksi vapaan sivistystyön oppilaitoksille varattaisiin rahoitusta uusien järjestelmien käyttöönottoon ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 7.3.2022

Helena Ahonen                                        Aki Ojakangas                                                               
puheenjohtaja                                         vt. toiminnanjohtaja