Utlåtande | 30.08.2021

Folkhögskolföreningens utlåtande till regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om elev – och studerandevård, hälso – och sjukvårdslagen och 6 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Koristekuva.

Social- och hälsovårdsministeriet ber er avge ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen och 6 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande.
 
Propositionen hänför sig till social- och hälsovårdsreformen. Ändringar föreslås i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) och hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Dessutom ska en bestämmelse från hälso- och sjukvårdslagen överföras till lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) som en teknisk ändring. Propositionen innehåller förslag om att precisera bestämmelser som gäller samarbete mellan välfärdsområdet och kommunen inom elevhälsa. För att säkerställa samarbetet ska en samarbetsgrupp inom elevhälsa vara verksam i välfärdsområdet och bestämmelser om arbetsgruppens verksamhet ingå i lagen om elev- och studerandevård. Dessutom ska planmässigheten i genomförandet av elevhälsan främjas genom exaktare reglering. Genom ändringar som gäller anteckningar, registreringar och sekretess i elevhälsa samt en ändring som hänför sig till att kontakta tjänster inom elevhälsa ska dessutom skyddet för personuppgifter, delaktigheten och självbestämmanderätten för elever och studerande stärkas. Det föreslås att principen om närservice ska utvidgas i tillämpliga delar till skolhälsovården. Läs hela propositionen i lausuntopalvelu.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen

1a) Hyvinvointialueen olisi esityksen mukaan yhdessä alueensa kuntien kanssa muodostettava alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Onko ehdotus mielestänne tarkoituksenmukainen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistamiseksi?
Kyllä

1b) Millä taholla tulisi käsityksenne mukaan olla vastuu alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän muodostamisesta?
Hyvinvointialueella

2) Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulisi laatia opiskeluhuollon toteuttamiseksi kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma, joka liitettäisiin lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaiseen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Onko esitys mielestänne tarkoituksenmukainen?
Kyllä

3) Hyvinvointialueella tulisi olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Se valmisteltaisiin alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä ja hyväksyttäisiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma liitettäisiin lastensuojelulain 12 §:ssä tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Huomioitanne esityksestä?
Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä ja pitää tärkeänä, että myös kansanopistojen edustus on mukana alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä.

4) Mikäli esitys ei mielestänne riittävästi huomioi erilaisia opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, kuten esimerkiksi ne, jotka toimivat useamman kunnan alueella tai yksityiset koulutuksen järjestäjät, millä tavoin muuttaisitte esitystä?

5) Hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut 1.1.2023 alkaen. Näettekö, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä on yhdessä hyvinvointialueen kanssa edellytykset huolehtia oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n mukaisesti siitä, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus?
Kyllä

Opiskeluhuollon yksilökohtaisen työn kirjaaminen, rekisterinpito ja tietosuoja

6) Esityksessä täsmennetään opiskeluhuollon kirjaamiseen, rekisteröintiin ja tietojen salassapitoon liittyviä oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöksiä. Huomioitanne esityksestä?
Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä ja pitää tärkeänä sitä, että säätelyä täsmennetään vastaamaan sekä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen uutta hallintorakennetta.

7) Miten arvioisitte esitysluonnosta tietosuojasääntelyn näkökulmasta?

8) Opiskeluhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle tulee myös opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien kirjaamat asiakastiedot tallentaa valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin eli Kanta-palveluihin. Kanta-palveluihin liittymisen määräajoista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Psykologien tietojen tallentaminen tulisi aloittaa heti hyvinvointialueiden aloittaessa. Sosiaalihuollon ja kuraattorien liittymisvelvoitteen määräaika on 1.9.2024. Arvioitteko tarvittavien muutosten olevan mahdollisia näiden määräaikojen puitteissa?
Kyllä

Muut huomiot esityksestä

9) Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16 §:n mukaan oppilaitoksen työntekijän tulee olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin, jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi opiskelijan tarvitsevan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja. Esityksessä ehdotetaan, että yhteydenotto opiskeluhuoltopalveluihin koskisi psykologin ja kuraattorin palveluiden lisäksi myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajan palveluja. Yhteydenotto tapahtuisi jatkossa yhteisymmärryksessä oppilaan tai opiskelijan kanssa. Huomioitanne esityksestä?
Kansanopistoyhdistys pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana.

10) Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, kouluterveydenhuollon sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon. Voimassa olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 24 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa edellä mainittuja palveluja. Esityksen mukaan Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaisivat ja kehittäisivät yhdessä yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi päävastuu edellä mainittujen hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen ohjauksesta ja kehittämisestä. Pidättekö esityksen mukaista ohjaus- ja kehittämisvastuun muutosta tarkoituksenmukaisena vai tulisiko Opetushallituksen ohjaus- ja kehittämisrooli säilyttää nykyisellään?
Kyllä, esitys on tarkoituksenmukainen


11) Mahdolliset muut huomionne esitysluonnoksesta?
Kansanopistoyhdistys pitää tärkeänä sitä, että opiskeluhuoltopalvelut tuotetaan jatkossakin ns. lähipalveluperiaatteella, vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyykin hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tämä periaate on hyvin kuvattu myös hallituksen esityksessä.
Kansanopistoyhdistys muistuttaa, että tällä hetkellä kansanopistoissa aikuisten perusopetuksessa opiskelevat opiskelijat samoin kuin pitkäkestoisissa opinnoissa opiskelevat tuli saada opiskeluhuollon palveluiden piiriin tasavertaisesti muiden opiskelijoiden kanssa. Yhdistyksen näkemyksen mukaan kaikki kansanopistojen päätoimiset opiskelijat tulisi olla palveluiden piirissä.


Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Helena Ahonen, puheenjohtaja
Minna Nieminen, toiminnanjohtaja