Utlåtande | 05.05.2021

Folkhögskolföreningens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av i 52 § i lagen om yrkesutbildning

Koristekuva.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksellä jatkettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa. Väliaikaisella muutoksella on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista.

Suomen Kansanopistoyhdistys pitää esitystä kannatettavana. Esitys on perusteltu ja se toteutetaan määräaikaisena koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Kansanopistoyhdistys kannattaa esityksen tavoitetta, että näyttöjen suorittamistapoja joustavoitetaan, jotta opintojen ja tutkinnon suorittaminen eivät tarpeettomasti pitkity sen vuoksi, että osaamista ei ole mahdollista osoittaa aidoissa työtilanteissa. Joustavuus mahdollistaa ammatillisen koulutuksen jatkuvuuden sekä eri koulutusalojen opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa opintojaan ja edetä työelämään.

Väliaikaisen lakimuutoksen vaikutuksia olisi hyvä myös arvioida ja kerätä tietoa toimivista, vaihtoehtoisista näyttöjen toteutustavoista.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 5.5.2021
Tytti Pantsar
toiminnanjohtaja