X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Stadgar

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS –
FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING rf:s STADGAR


Föreningens namn är Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry. och dess hemort är Helsingfors.
Föreningens språk är finska och svenska. Protokoll- och registreringsspråket är finska och svenska.
Målsättningen med föreningen är att främja folkhögskolornas verksamhet samt att fungera som intressebevakare och samarbetsorganisation.
För att fullgöra sina målsättningar koordinerar föreningen folkhögskolornas samarbete, ordnar möten och diskussionstillfällen, utövar skolnings-, informations-, publicerings-, undersöknings och försöks- samt internationell verksamhet. Förutom detta arbetar föreningen för att värna om och producera undervisningsmaterial och annat material som behövs i folkhögskolearbetet, utan att sträva efter vinst. Föreningen delar även ut studie- och resebidrag samt strävar till att vara i förfogande till folkhögskolornas och deras anställda.
Föreningen kan godta donationer och testamenten för att understöda verksamheten samt att ordna på ett sakenligt sätt lotterier och penginsamlingar.


2 § Medlemmar; godkännande; avgång; medlemsavgiftTill föreningens medlem kan man godkänna ett juridiskt samfund, som upprätthåller en folkhögskoleförening. Medelssamfundet kan representeras i föreningens möten av högst fyra (4) personer, som godkänts av medlemssamfundets styrelse godkända, var med en röst.
Föreningen kan kalla personer till hedersmedlemmar, som förtjänstfullt arbetat för föreningens målsättningar.
Styrelsen godkänner medlemmarna. En medlem har rätt att avgå från föreningen genom att meddela skriftligt åt föreningens styrelse eller till dess ordförande, och även muntligt till föreningens mötesprotokoll.
Styrelsen kan förvisa en medlem som beter sig harmfullt mot föreningens syfte eller ifall den försummar sina förpliktelser gentemot föreningen.
Medlemssummans storlek fastställs av föreningens årsmöte.


3 § Styrelsen, beslutförhet, i tur att avgå, val, tjänstemänTill föreningens styrelse hör under årsmötet valda ordförande och tolv ordinarie medlemmar, varav två skall väljas från de svenskspråkiga folkhögskolorna.
Ordförandes och styrelsens verksamhetsperiod är från valet tre påföljande kalenderår. Ordförandeval ordnas vart tredje år. Fyra av styrelsens medlemmar är årligen i tur att avgå.
Styrelsen väljer inom sig första och andra viceordförande, som innehar posten ända till slutet av medlemsperioden eller på grund av annan orsak för avgång från styrelsen.
Styrelsen är beslutför då minst sju medlemmar är på plats inklusive ordförande och viceordförande bland dem. Styrelsens åsikt är den som understöds av minst hälften av styrelsens medlemmar. Ordförandes åsikt avgör då rösterna fördelats jämt, men i val avgör en lott.
Styrelsen tillsätter som hjälp en arbetsgrupp bestående av fem personer, som har fullmakt av styrelsen.
Styrelsen kan även tillsätta andra utskott för specialuppdrag.
Styrelsen skaffar föreningen en generalsekreterare och ett behövligt antal andra tjänstemän.
Styrelsen kan besluta om försäljning av föreningens förmögenhet, ombyte och inteckning.


4 § Föreningens namnteckningFöreningens namn tecknas av ordförande eller någondera av viceordförandena tillsammans med generalsekreteraren eller med den tjänsteman som styrelsen utsett.


5 § Konton och revisionFöreningens revisionsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med handlingar överräcks till revisorn minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna bör ge ett skriftligt utlåtande till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet. 3
Revisorerna och revisorssuppleanternas verksamhetsperiod är från valet påföljande kalenderår.


6 § Föreningens sammankallelse av mötenFöreningen kallas samman av styrelsen. Mötesinbjudan bör levereras tidigast 4 månader och senast en vecka före mötet, antingen genom att skicka en skriftlig kallelse till varje medlem eller genom att publicera den på föreningens hemort utkommande tidning Kansanopisto - Folkhögskolan.


7 § Föreningens möten, rösträttFöreningens möten hålls årligen det datum styrelsen bestämmer under april-oktober.
Ett extraordinarie möte hålls då styrelsen anser att det finns en orsak till det eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen ansöker om det för ett styrelseärende. Mötet måste sammankalls under en vecka från ansökan.
I föreningens möten har varje befullmäktigad representant från ett medlemssamfund en röst.
Då rösterna går jämt ut avgör ordförandes åsikt, men i val avgör en lott. Valen bör förrättas med slutna sedlar, ifall någon av mötets röstberättigade medlemmar så kräver.


8 § ÅrsmöteI föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1) Mötet öppnas
2) Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
3) Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4) Presentation av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande
5) Fastställande av bokslutet
6) Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7) Fastställande av medlemsavgiftens storlek
8) Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för den kommande verksamhetsperioden
9) Val av ordförande och andra medlemmar
10) Val av revisorer och revisorssuppleanter
11) Behandling av övriga i möteskallelsen och i mötet nämnda ärenden.
Varje medlemssamfund kan få ett ärende till behandling som anses vara viktigt för föreningens verksamhet. För att ärendet skall behandlas, krävs att ärendet med anförda grunder har levererats till styrelsen i god tid.


9 § Upplösning av föreningenIfall föreningen upplöses eller avskaffas, används föreningens förmögenhet till att befrämja föreningens målsättning på det sätt som styrelsen besluter.

Ändring av dessa stadgar har godkänts under årsmötet 11.6.2003
Föreningsregistret har godkänt ändringarna 22.12.2004
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...