X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Regleringen av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet förenklas
20-10-2016 Pressmeddelande

De förpliktelser som gäller upprätthållandet av arbetsron vid skolor och läroanstalter samt lagen om elev- och studerandevård ska effektiviseras som ett led i projektet för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser. Möjligheterna att förvärva behörighet för kurator ska underlättas. Lärokursen för vuxna i gymnasieutbildning och finansieringen av utbildningen ska förenhetligas. Statsrådet lämnade på torsdagen lagförslagen gällande detta till riksdagen.

Förfarandena om disciplinstraff ska effektiviseras så att i fråga om gymnasieutbildning och yrkesutbildning ska beslut om avstängning från läroanstalten eller uppsägning från elevhemmet för viss tid kunna fattas förutom av det behöriga kollegiala organet även av läroanstaltens rektor. Målet är att beslutsprocessen blir mer flexibel, vilket också förbättrar säkerheten i läroanstalterna.

Vidare ska lagen om elev- och studerandevård förenklas genom att reglering som överlappar social- och hälsovårdslagstiftningen stryks. Dessutom föreslås det att kommuner och utbildningsanordnare ska ges större prövningsrätt än nu när det gäller att utarbeta planer för elev- och studerandevården.

I propositionen föreslås det att inte bara personer med behörighet för socialarbetaryrket eller socionomyrket utan också personer som har avlagt högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken personen har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete ska kunna arbeta som kurator. Varje läroanstalt ska dock fortfarande ha tillgång till tjänster som tillhandahålls av den kurator som har ansvar för elevhälsan och har behörighet att utöva socialarbetaryrket.

Uppgifterna för dem som anordnar gymnasieutbildning förenklas i och med att skyldigheten att ordna konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap i gymnasiet för dem som studerar enligt lärokursen för vuxna och som inlett gymnasiestudierna när de var under 18 år stryks i lagen. Priset per enhet för dem som studerar enligt lärokursen för vuxna i gymnasier ska i fortsättningen vara högre jämfört med priset per enhet för dem som inlett studierna när de fyllt 18 år i och med att koefficienten för priset per enhet höjs från 0,58 till 0,65.

Åtgärdsförslagen har beretts som ett led i finansministeriets projekt för att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter i anslutning till statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Bestämmelserna om att förenhetliga lärokursen för dem som studerar enligt gymnasiets lärokurs för vuxna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 augusti 2017 och ändringen av finansieringslagen i anknytning till detta den 1 januari 2018.

Ytterligare upplysningar: Matti Sillanmäki, regeringssekreterare (UKM), tfn 02953 30193

Källa: UKM
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...