Möjliggörande av en lyckad integration – folkhögskolorna bör få en starkare roll i integrationsprocessen

FINLAND KÄMPAR MED BRIST PÅ ARBETSKRAFT och behöver invandring. Invandrares tillträde till studier sker ändå långsamt. En invecklad rättsgrund bromsar möjligheterna till ändamålsenliga och individuella lösningar. Att starkt fokusera på snabb sysselsättning, utan att lägga vikt vid för samhällelig delaktighet viktiga grundläggande färdigheter och språkkunskaper, leder till att sysselsättningsgraden för invandrare nog ökar på kort sikt men minskar på lång sikt. Detta leder till misslyckad integration, ökad marginalisering och polarisering. Svag språkkunskap och bristande grundläggande färdigheter överförs över generationsgränserna. Man utnyttjar inte i tillräcklig grad de erkänt effektiva utbildningsstigar som folkhögskolorna kan erbjuda och finansieringsgrunden är fortfarande otillräcklig. För nuvarande kan inte personer vars integrationstid överskridits delta avgiftsfritt i utbildningar inom fritt bildningsarbete.

Det lönar sig att satsa på en lyckad integration. Det har visat sig att utbildning stödjer lyckad integration. För att undvika ojämlikhet bör man fästa uppmärksamhet vid att alla garanteras möjlighet till en tillräcklig allmänbildning, språkkunskap och samhällskunskap. Man bör mer kraftfullt granska integration som en del av utbildningspolitiska lösningar.

Det är ofta omöjligt att försnabba lärande. Däremot kan man försnabba invandrares möjligheter till att inleda utbildning genom att se till att integrationsutbildning effektivt samordnas med det nationella utbildningssystemet. Läroanstalterna inom fritt bildningsarbete är en del av det nationella utbildningssystemet och läroanstalterna kan handleda invandrare in på lämpliga utbildningsstigar.

Invandrarutbildning, som anordnas av folkhögskolorna, har som mål dels att stödja målsättningen om att främja arbetskraftsinvandring, dels att befrämja studiemöjligheterna för individer i en svag ställning. Därutöver har folkhögskolorna lyckats med att ordna utbildning för ukrainare som flyr undan kriget. Folkhögskolorna har en roll som ytterligare bör förstärkas; de ger språkundervisning, främjar lärande av samhälls- och arbetslivsfärdigheter samt stödjer personer som studerar vid sidan om arbetslivet.

Resurser och verksamhetsförutsättningar för invandrarutbildning bör förstärkas för det fria bildningsarbetet. Man bör till fullo utnyttja folkhögskolornas möjligheter att ordna effektiv språk- och kulturundervisning. Finansiering för invandrarutbildning inom fritt bildningsarbete bör ökas så att den motsvarar det ökade behovet.

Utbildningstjänster för dem som överskridit integrationstiden bör säkerställas. Lagstiftningen inom fritt bildningsarbete bör ändras så att personer som överskridit integrationstiden kan delta i avgiftsfri utbildning.

• Man bör utveckla samarbetet gällande anordnandet av språk- och integrationsutbildning. Folkhögskolorna kan stödja andra utbildningsformer genom att erbjuda språk- och integrationsfrämjande utbildning till exempel vid sidan om studier på andra stadiet eller som stöd för högskolestudier.