Säkerställande av grundläggande färdigheter för vuxna med tanke på arbetslivet och fortsatta studier

FINÄNDARNAS DELTAGANDE i vuxenutbildning är i internationell jämförelse på en god nivå. Deltagande uppvisar ändå en nedåtgående trend och kunnande kumuleras. Det finns många personer i Finland som har brister i grundläggande färdigheter. Svaga grundläggande färdigheter har ett starkt samband med arbetslöshet. Avgiftsbelagda studier eller utkomstfrågor är ett hinder för deltagande för de personer som uppvisar ringa deltagande i utbildning. Åtgärder inom kontinuerligt lärande riktas inte för tillfället till arbetslösa. Personer med bristande grundläggande färdigheter bör kunna erbjudas avgiftsfria studiealternativ och de bör kunna studera utan att behöva riskera sin utkomst. Studiesedelfinansieringen inom fritt bildningsarbete skulle möjliggöra avgiftsfria studier. Studiesedelfinansieringen är dock absolut på en otillräcklig nivå.  Erfarenheter av tidigare interventioner som förverkligats med hjälp av studiesedelfinansiering är goda. Man bör utveckla förutsättningar för studier under samtidig arbetslöshetsförmån.

Utbildningar inom fritt bildningsarbete borde utnyttjas mer effektivt än i nuläget som stöd för lärande av grundläggande färdigheter. För förverkligande av och deltagande i utbildningen bör man skapa verksamhetsförutsättningar och resurser. Folkhögskolorna har identifierats som aktörer som lyckas nå personer som inte annars deltar i utbildning. Folkhögskolorna kan erbjuda grundläggande utbildningar i digitalt kunnande. Under dessa utbildningar höjer man kunskaper och färdigheter hos personer med svag grundutbildning samt stöder utveckling av kunnande hos arbetslösa eller personer som riskerar att bli arbetslösa. Tiden vi lever i kräver en låg tröskel till utbildningar, som man enkelt kan söka in till och inom vilka var och en kan studera enligt egna önskemål. Såväl inom utbildningarna som då man handleder mot dem bör man kunna ta individens livssituation i beaktande som helhet och även skissera inhämtande av kunnande i relation till individens liv och framtidsplaner.  

Möjligheterna till att lära sig grundläggande färdigheter bör utökas genom att öka och rikta utbildningsutbudet. Folkhögskolornas studiesedelfinansiering bör höjas och ny studiesedelfinansiering riktas till personer med svaga grundläggande färdigheter och digitala färdigheter. På så sätt garanteras ett brett utbud och avgiftsfria studier för de studerande.

Att studera grundläggande färdigheter får inte riskera deltagarnas utkomst. Därför bör man utveckla förutsättningarna för studier under samtidig arbetslöshetsförmån. Förutsättningarna för sysselsättning ökar genom att förstärka de grundläggande färdigheterna.