En hållbar framtid skapas genom att vi lär oss tillsammans

En hållbar framtid skapas genom att vi lär oss tillsammans

Vid folkhögskolorna bedrivs långvariga heltidsstudier som leder de studerande mot fortsatta studier eller yrkesliv. Folkhögskolestudierna gör övergången till fortsatta studier smidigare, förebygger utslagning, ger ökad delaktighet, erbjuder stöd vid förändringar i arbetslivet samt främjar sysselsättning. På lång sikt ger detta inbesparingar för samhället eftersom utslagning, minskad delaktighet, arbetslöshet, icke-hållbara levnadsvanor och en sänkning av utbildningsnivån kostar oss mycket. Finland har internationellt meddelat sig stödja livslångt lärande och vill representera toppen av kunnande. Man bör säkerställa möjligheterna för alla till ökad kompetens. För detta arbete behövs alla utbildningsformer.

Vi förslår att följande angelägenheter antecknas i regeringsprogrammet:


Förslag 1: Genom att utnyttja folkhögskolenätverket bättre än i nuläget kan man öka tillgängligheten till utbildning. Folkhögskolornas uppgifter inom det finländska utbildningssystemet bör utvecklas.

 • Folkhögskolorna kan kombinera olika utbildningsformer och på så sätt säkerställa tillgängligheten till högre utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning för vuxna i områden där befolkningen minskar. För att förverkliga detta utvecklar man verksamhetsmodeller som förenar olika aktörer.
 • Folkhögskolorna kan med sitt specifika kunnande stödja andra utbildningsformer, t. ex. gällande inlärning av grundläggande färdigheter, övergångar från ett utbildningsstadium till ett annat, invandrarutbildning och språkstudier, handledning för att minska mängden avbrutna studier samt gällande studiehandledning.
 • Genom att vara resurskloka och ta i bruk folkhögskolornas kunnande på en maximal nivå undviker man att bygga upp överlappande system.


Förslag 2: Vi vill förhindra en sänkning av utbildningsnivån i Finland. Mängden flexibla stigar mot högskolestudier ökar genom att utnyttja folkhögskolornas kunnande. Låt oss påbörja pilotprojektet med den nya för högskolestudier förberedande utbildningen (KOVA) i folkhögskolorna.

 • För att unga vuxna med olika utgångspunkt ska kunna avancera mot högskolestudier behövs olika flexibla stigar. Folkhögskolorna besitter en lång erfarenhet av att erbjuda för högskolestudier förberedande utbildning och folkhögskolnätet täcker hela landet.
 • I KOVA-piloten kunde folkhögskolorna årligen erbjuda 1000–2000 läsårsomfattande, avgiftsfria studieplatser för studerande i åldern 19–22 år. Målsättningen är att KOVA-utbildningen försnabbar de ungas fortsatta studier och minskar mängden avbrutna studier.
 • Kulturutskottet (KuUB 19/2021 rd) ansåg i sin utbildningspolitiska redogörelse det vara viktigt att ”flexibelt tillträde till högskolestudier säkerställs och att det fria bildningsarbetets roll som samarbetspartner till högskolorna stärks när det gäller att öka högskoleutbildningens tillgänglighet.”


Förslag 3: Vi bör säkerställa smidiga övergångar för alla på utbildningsstigen genom att förstärka folkhögskolornas roll i de kritiska övergångsfaserna. Vi kan fördubbla antalet studieplatser på folkhögskolornas utbildning riktad till läropliktiga.

 • Vid folkhögskolorna har man i augusti 2021, som en del av läropliktsreformen, inlett en utbildning riktad till läropliktiga – folkhögskoleåret. Om utbildningen stadgas i läropliktslagen och i lagen om fritt bildningsarbete. Det finns ett växande behov av Folkhögskoleåret-utbildningen.
 • Man kan förbättra möjligheterna för unga att påbörja utbildningen genom att höja antalet studieplatser från nuvarande 650 till 1300. Folkhögskoleåret-utbildningen stödjer de ungas beredskap till att fortsätta till andra stadiet och avancera på utbildningsstigen. Det avgiftsfria Folkhögskoleåret lämpar sig för unga som behöver stöd för att avancera i sina studier.
 • Vi kan förebygga utslagning bland unga genom att öka känslan av gemenskap och genom att stödja lärande under de känsliga övergångsfaserna. Folkhögskolornas lärmiljöer är speciellt väl lämpade för detta.  

Förslag 4: Vuxna bör garanteras grundläggande färdigheter för arbetsliv och fortsatta studier. Genom att påbörja Grundläggande färdigheter-programmet inom fritt bildningsarbete, kan brister i de grundläggande färdigheterna repareras vilket bidrar till ökad sysselsättning.

 • Brister i grundläggande färdigheter och arbetslöshet har samband. Låt oss förbättra folkhögskolornas möjligheter till att anordna grundläggande utbildningar och utbildningar i digitalt kunnande med låg tröskel genom att öka utbildningsutbudet och säkerställa att studierna är avgiftsfria.  Vi kan höja kunnandenivån hos personer med svag grundutbildning samt stödja kunskapsutvecklingen hos arbetslösa eller bland personer som befinner sig under hot om arbetslöshet.  Genom att stödja grundläggande färdigheter kan man också främja längre arbetskarriärer och välmående i arbetslivet.

Förslag 5: Folkhögskolornas roll i främjandet av integrationsprocessen för invandrare kan förstärkas. I folkhögskolornas invandrarutbildning erbjuds stöd för alla i integrationsprocessen till att lära sig språket och få arbete.  

 • Utbildning och språkkunskaper i finska/svenska har en viktig roll i integration och sysselsättning. Folkhögskolorna har utvecklade strukturer och effektiva lärmetoder samt ett starkt kunnande gällande förverkligandet av invandrarutbildning. Detta bör utnyttjas till fullo, vilket framlagts av riksdagens revisionsutskott.
 • Det bör göras möjligt också för invandrare som bott i Finland mer än 3 år att delta i avgiftsfria språkstudier så att de kan avancera på studie- och och karriärstigen och vara delaktiga av det finländska samhället. Lagen om fritt bildningsarbete borde revideras så att utbildning i läs- och skrivfärdigheter samt övrig språkutbildning i integrationsutbildningen är avgiftsfri för alla behövande. Kravet på giltig integrationsplan bör avlägsnas från lagen om fritt bildningsarbete.
 • Språk- och integrationsutbildning kan utvecklas genom samarbete. Folkhögskolorna kan gällande språk- och integrationsutbildning stödja andra utbildningsformer, vid sidan om exempelvis utbildningar på andra stadiet eller som stöd för högskolestudier.