X

Folk High Schools in Finland

In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 87 folk high school campuses in Finland. Folk high schools are typically chracterized by being residential and by having an ideological and pedagogical freedom.

A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages.

There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year.

The folk high school movement is characteristic of the Nordic countries. It originated in Denmark around the middle of the 19th century.

Following folk high schools have a presentation page or information about the school in English. The links below will take you directly to this information / presentation page.

Alkio-opisto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Haapaveden Opisto
Itä-Hämeen opisto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Jamilahden kansanopisto
Joutsenon Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kainuun Opisto
Kankaanpään opisto
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Karkun evankelinen opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kauhajoen evankelinen opisto
Keski-Suomen Opisto
Kiljavan opisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kronoby folkhögskola
JHL-opisto
Kuusamo-opisto
Lahden kansanopisto
Axxell, Lappfjärd
Lieksan kristillinen opisto
Limingan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Länsi-Suomen opisto
Lärkkulla
Murikka-opisto
Muurlan Opisto
Oriveden Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjois-Karjalan opisto
Päivölän Kansanopisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Työväen Akatemia
Valamon opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto
Västra Nylands folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Reisjärven kristillinen opisto
Pohjantähti-opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Axxell, Brusaby
Axxell, Överby
www.kansanopistot.fi
logoFolkhögskolan erbjuder mångsidig vuxenutbildning.
Folkhögskolan är ett alternativ som hjälper Dig att finna och förverkliga en egen studieväg.
"Studierna är riktigit roliga och avslappnade, allt har överträffat mina förväntningar!"
(studerande vid grundskolelinje)
Sök
studier:
etsi
Vad kan jag studera?
Vid folkhögskolorna är utbildningen oftast allmänbildande med fri inriktning som till exempel utbildningen inom språk, konst eller kommunikation. Folkhögskolorna erbjuder också yrkesinriktad utbildning, tionde klassen, grundskole- och gymnasieundervisning, undervisning vid det öppna universitetet samt utbildning för invandrare.

Läs mera >>
Kortkurser
2016 – 2017
Kortkurser
Startsida > esittely
Möjligheternas folkhögskola
Folkhögskolan kan vara det rätta stället för dig som behöver ett avgångsbetyg från grundskolan, för dig som tar ett bra mellanår eller är på sabbatsledigt, folkhögskolan finns helt enkelt till för dig i livets många olika situationer. Nästan vem som helst kan söka in till folkhögskolan.
I Finland finns det 87 folkhögskolecampusar i olika delar av landet ända från Åland till Rovaniemi. Med hänsyn till bakgrunden kan folkhögskolorna delas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och specialfolkhögskolor. Alla folkhögskolor får statsbidrag och de flesta är privata.
Folkhögskolorna är internatskolor vilket betyder att studeranden kan bo på folkhögskolans internat. Boendeformen och de små undervisningsgrupperna ger studierna en social prägel.
Studier vid de fria folkhögskolelinjerna är avgiftsbelagda. Däremot är studier och boende huvudsakligen avgiftsfritt vid folkhögskolans yrkesinriktade grund- och fortsättningslinjer, tionde klassen samt vid grundskole- och gymnasieundervisning.
För tiden man studerar vid folkhögskola kan man söka studiestöd, vuxenutbildningsstöd eller stöd för frivillig utbildning för arbetslösa beroende på studieinriktning.


Folkhögskolelinjer

Folkhögskolornas fria linjer tar oftast ett läsår i anspråk. Under läsåret kan man ta igen skolämnen, fördjupa sig i specialbranscher och prova på ett helt nytt sätt att studera. Vid många av folkhögskolornas studielinjer förbereder man sig för fortsatta studier och utför studier vid öppna universitetet som man kan dra nytta av under senare universitetsstudier. De studerande får under folkhögskoleåret grundläggande kunskaper inom sitt studieämne som blir en grund för den egentliga yrkesutbildningen.

Fria linjerna leder inte till någon examen. From dom får du ett folkhögskolebetyg och 6 tilläggspoäng om du söker till andra stadiets yrkesutbildning efter avlagd tionde klass.

Folkhögskolans fria linjer är avgiftsbelagda. Avgifterna varier mellan linjer och folkhögskolor. Studieavgifterna för de fria linjerna inkluderar förutom undervisning också ofta måltider, eventuellt boende på internat samt vid behov annan service såsom materialanskaffningar. Studerande som hör till vissa grupper kan få studiesedlar som innebär antingen rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Se närmare information under rubriken studiesedlar nere på denna sida.

Ansökningstiderna och inträdeskraven till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje, oftast söker man dock till studierna på våren eller sommaren. Man kan fråga efter reservplatser läsåret igenom.

Studerande antas till linjerna antingen i anmälningsordning eller på basis av inträdesprov eller test. Ansökan kan vara fri till formen eller så kan den göras med ansökningsblankett som fås från folkhögskolan.

Även utländska studerande kan ansöka till folkhögskolor, men bara vissa folkhögskolor erbjuder en möjlighet att studera på engelska.

Folkhögskolorna erbjuder även allmännbildande studier som tidsmässigt är kortare än ett läsår. Dessa tar ändå minst 8 veckor i anspråk. Precis som de längre studielinjerna vid folkhögskolan är även de kortare avgiftsbelagda.

>>> Folkhögskollinjerna i sökmaskinen


Öppna universitetet

Många folkhögskolor erbjuder studier vid det öppna universitetet. Studierna ordnas i samarbete med universiteten. Största delen av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen och i många av dessa går det att studera vidare. Under folkhögskoleåret kan man prestera grundstudier i antingen en eller två läroämnen.
Studier vid öppna universitetet kan vara ett tillägg till studier på allmänbildande linjer eller så kan de utgöra studiernas huvudsakliga innehåll.
Studieprestationerna i form av studiepoäng går att nyttja då man blir antagen till universitet som examensstuderande. Det är alltså möjligt att söka till examensstudier vid universitetet på basis av studieprestationer vid öppna universitetet.

>>> Öppen universitetsundervisning i sökmaskinen


Grundskolestudier

Grundskoleutbildning erbjuds vid cirka 30 folkhögskolor. På dessa kan man avlägga hela grundskolans lärokurs eller höja enskilda vitsord. Det är avgiftsfritt att avlägga grundskolans lärokurs som helhet.

Till grundskolestudier kan man ansöka ifall man är minst 17 år och inte har ett avgångsbetyg från en grundskoleutbildning i Finland. Ansökningsförfarandet varierar mellan folkhögskolorna. Statens studiestöd går att ansöka till dessa studier. Studerande vid folkhögskolornas grundskolelinjer kan även få avgiftsfri plats på internatboende om de uppfyller vissa krav.

>>> Grundskoleundervisning i sökmaskinen


Folkhögskoltian

Vid folkhögskolan kan man avlägga tionde klassen, det vill säga delta i grundskoleutbildningens tilläggsundervisning. Under studierna som tar ett läsår i anspråk kan man höja enskilda vitsord på grundskolans avgångsbetyg. Utöver detta får man 6 tilläggspoäng när man söker till andra stadiets yrkesutbildning efter avlagd tionde klass.

För en studerande på tionde klassen uppgörs en individuell läroplan. Även en studerande vid tionde klassen kan få avgiftsfri plats på internatboende om man uppfyller vissa krav.

Folkhögskoletian är avgiftsfri för de som har fått avgångsbetyg från grundskolan samma eller föregående år.

Ansökningstiden för tionde klassen läsåret 2016–2017 är 24.5. – 26.7.2016. Elektronisk ansökan på sidan www.studieinfo.fi.

>>> Tionde klassen i sökmaskinen
>>> Se YouTube-video om Folkhögskoltian (på finska)


Gymnasiestudier vid folkhögskolan

Vid 6 olika folkhögskolor erbjuds en möjlighet att avlägga gymnasiestudier. Studeranden kan på en gymnasieutbildning i folkhögskolan avlägga delar av gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen.
Gymnasieutbildningen vid folkhögskolan är avgiftsfri för studeranden som avlägger utbildningen som helhet. Ämnesstuderanden som avlägger enskilda kurser får dock betala studieavgifter. Närmare information om ansökningsförfarandet finns i broschyren i samband med listan på folkhögskolornas linjer.

>>> Gymnasiestudier i sökmaskinen


Grundläggande yrkesutbildning

Vid olika folkhögskolor erbjuds nästan 50 olika möjligheter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet till fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet.
På folkhögskolor kan avläggas till exempel följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare.
I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Det är ett ypperligt sätt för både unga och vuxna att skaffa sig yrkesfärdighet samt avlägga examen vid sidan om arbetet. Vid vissa folkhögskolor kan man även avlägga grundexamina som flerformsutbildning.
Att avlägga en yrkesinriktad grundexamen är avgiftsfritt.

>>> Grundläggande yrkesutbildning i sökmaskinen


Yrkesinriktad tilläggsutbildning

Det erbjuds sammanlagt omkring 20 utbildningar vid folkhögskolor som leder till eller förbereder till yrkes- och specialyrkesexamina. De vanligaste yrkesexamina är barnledare, ungdoms- och fritidsledare samt kyrkovaktmästare. I samband med den yrkesinriktade tilläggsutbildningen uppbärs en studie- och en provavgift.

Minimikrav på ansökan är 18 års ålder och avlagd läroplikt. Ansökningsblanketten går att printa ut från folkhögskolans hemsidor eller beställa direkt från skolan.

>>> Yrkesinriktad tilläggsutbildning i sökmaskinen


Specialundervisning

Det finns två specialfolkhögskolor i Finland; Kuurojen kansanopisto (De dövas folkhögskola) och Lehtimäen opisto. Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor.

>>> Specialutbildning i sökmaskinen


Utbildning för invandrare

Hela utbudet av studier vid folkhögskolorna är självklart också tillgängligt för invandrare. Flera folkhögskolor arrangerar även följande specialutbildning för invandrare:
• språk- och kulturutbildning som främjar integration
• förberedande undervisning till grundutbildning
• introduktionskurs av grundutbildning för vuxna
• grundutbildning samt tilläggsundervisning (tionde klassen)
• förberedande utbildning till yrkesinriktad grundutbildning

Utbildningen är ofta riktad både till unga och vuxna invandrare. Invandrare kan ansöka efter studiesedlar för att få rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Mer information om studier för invandrare finns i den här broschyren i samband med listan på folkhögskolornas linjer.

>>> Utbildning för invandrare i sökmaskinen


Kortkurser

Utöver långa studielinjer och examensinriktade utbildningar erbjuder folkhögskolorna även kortkurser. Kortkurserna tar ofta ett veckoslut eller en vecka i anspråk och de ordnas oftast på sommaren, men även andra tillfällen att avlägga kortkurser ordnas under året. Kortkurser är avgiftsbelagda. Sökmaskin för kortkurser: www.folkhogskolor.fi | Utbildningsformer.

>>> Utbildning för invandrare i sökmaskinen


Inkomststöd under studietiden

Folkhögskolan är ett andra stadiets läroverk och studerande vid folkhögskolor kan ansöka om studiestöd från Folkpensionsanstalten för sin studietid. Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg samt statsgaranti för studielån. Studerande vid folkhögskolelinjer som nyttjar internatboende är berättigade till bostadstillägg.
Ifall den studerande uppfyller bestämda tidsmässiga krav på arbetserfarenhet kan hen vara berättigad till vuxenutbildningsstöd. Då måste en studieledighet anmälas för den tid studierna tar i anspråk. Stödet motsvarar i detta fall den inkomstbundna arbetslöshetsdagpenningen.
En arbetslös folkhögskolestuderande som är minst 25 år gammal kan vara berättigad till arbetslöshetsförmåner för den tid som de frivilliga studierna tar i anspråk. TE-byrån bestämmer ifall villkoren uppfylls. Stödet måste ansökas före studierna inleds.

Mer information:
www.kela.fi
www.koulutusrahasto.fi
www.mol.fi


Studiesedlar

Med hjälp av studiesedlar kan flera folkhögskolor erbjuda antingen rabatterade studieavgifter på sina fria linjer eller helt kostnadsfria studier. Du är berättigad till studiesedlar ifall du hör till någon av följande grupper:
• ungdomar som avslutat grundskolan och inte har en fortsättningsplats
• invandrare
• arbetslösa
• personer som har en låg grundutbildningsnivå eller upplever sig ha inlärningssvårigheter.


FOLKHÖGSKOLOR I ÖVRIGA NORDEN

Kontakt till folkhögskolor i övriga Norden hittas via Nordiska folkhögskolrådets sidor:
www.nordiskafolkhogskolor.org

Var kan jag studera?
kartta I Finland finns 87 folkhögskolcampusar. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Av dem är 16 svenskspråkiga. Man kan dela in folkhögskolorna i fyra grupper enligt samfund och karaktär: obundna, kristna, samhällsvetenskapliga och skolor med utbildning för särskilda grupper.

Skolorna på kartan >>
Finlands Folkhögskolförening
Kontor: Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors
Tel: 040 8096 111
E-post: kansli(ät)folkhogskolor.fi

Finlands Folkhögskolförening

Till föreningens sidor >>